Ho­vorí sa, že mla­dým patrí svet. S tým sa mô­žem je­dine sto­tož­niť. Ako však mô­žeš ve­dieť, čo ti svet po­núka, keď si ni­kde ne­bola? Že si bola z Bra­ti­slavy do Ko­šíc a na­s­päť? A tiež sa chys­táš do Viedne na ná­kupy? Nie, o ta­komto druhu ces­to­va­nia ne­ho­vo­rím. A ne­ho­vo­rím ani o do­vo­lenke na Ro­dose či v Egypte, kde si bola dva týždne za­vretá v re­zorte s all inc­lu­sive. Ho­vo­rím o vy­daní sa do cu­dzej kra­jiny, za čo naj­lac­nejší pe­niaz a na tak dlho, ako to len bude možné. Prečo? Lebo je­dine tak pre­kro­číš svoju kom­fortnú zónu a zís­kaš ve­do­mosť o svete.

cewek-traveler-4

tra­ve­lob­ser­ver.com

Si mladá, krásna, bez zá­väz­kov. Až keď bu­deš star­šia si uve­do­míš tú hod­notu. A ak si ešte len hľa­dáš miesto vo svete, ces­tuj. Je to naj­lepší spô­sob, ako prí­deš na to, kto si a kým sa chceš vlastne stať.

Ces­to­va­nie mení tvoj po­hľad na ži­vot

Veľa ľudí je pl­ných ma­te­ria­lizmu a žije kon­zum­ným ži­vo­tom.  Ni­kdy nie sú spo­kojní, ale berú všetko, čo im príde pod nos. Sami ne­ve­dia kto sú, čo chcú a načo tu vlastne sú.

Aro­gan­cia, ego­iz­mus, bru­ta­lita. Aj tieto sily hýbu sve­tom. No to, že si o tom pre­čí­taš, ti nedá nič. Až pri strete s ute­čen­cami po­cho­píš, čo tí ľu­dia za­žili, akí sú a až po­tom si mô­žeš sú­diť ich aj svet.  Ne­kon­zu­muj bez­hlavo to, čo ti TV Nar­kóza a TV Hnojka str­kajú pod nos.

Až v stret­nutí s inou kul­tú­rou si uve­do­míš, aká je vlastne tá naša. Aká si vlastne ty sama. Uvi­díš tak nád­herné miesta, že sa ne­bu­deš chcieť vrá­tiť späť. Uvi­díš tak zde­vas­to­vané miesta, že bu­deš vďa­čiť za to, že si vy­rá­stla tu. To sú veci, ktoré budú me­niť to, ako vní­maš svet.

Ces­to­va­nie zmení tvoj po­hľad na iných

Stret­neš sa s ľuďmi, ktorí sa ti ani naj­me­nej ne­po­do­bajú, ale bu­deš ve­dieť, že presne ich si po­tre­bo­vala mať v ži­vote. Po­cho­píš ich per­spek­tívu na ži­vot, čim zme­níš tu svoju.

Čím viac ja­zy­kov vieš, tým viac si člo­ve­kom“ po­cho­píš, až keď za­čneš ces­to­vať a učiť sa.

Každý po­chá­dzame z iného pro­stre­dia a každý si ne­sieme iné bre­meno. Ku kaž­dému treba pri­stu­po­vať inak, pre­tože ne­vieš, čím si pre­šiel. Až tam si spätne uve­do­míš, prečo k tebe boli ľu­dia zlí, až tam po­cho­píš, čo máš.

tumblr.com

tum­blr.com

Nie je to všetko len o tebe

Keď sme mladí, mys­líme si, že vieme všetko a sme stre­do­bo­dom ves­míru. Ale ne­vieme, ne­vieme nič. Ces­to­va­nie ťa na­učí byť skrom­nou, ne­chať ísť, za­bud­núť, od­púš­ťať, na­učí ťa, že sú dô­le­ži­tej­šie veci v ži­vote. Ces­to­va­nie ti ot­vorí my­seľ.

Až na tej ťažko vy­šľa­pa­nej hore si uve­do­míš, aký je náš svet ob­rov­ský a úžasný. A ty si len zrnko v tom všet­kom. Zrnko, ktoré môže veľa zme­niť, ak bude chcieť. Až tam si uve­do­míš, že tu nie si večne, a preto by si sa mala sprá­vať, tak aby si tu po sebe niečo za­ne­chala. Až tam si uve­do­míš koľko ti toho svet po­núka a ty to prav­de­po­dobne ni­kdy všetko ne­stih­neš…

Ces­to­va­nie ti ot­vorí ka­ri­érne dvere

Ak ne­zos­ta­neš za­vretá v ho­teli, ale za­čle­níš sa do sku­toč­nej at­mo­sféry kra­jiny, spoz­náš mnoho in­špi­ra­tív­nych ľudí, ktorí ti po­ra­dia a ot­vo­ria oči. A možno bu­deš ve­dieť, čo ďa­lej so ži­vo­tom.

wo­men­tra­velb­log.com

Náv­šte­vou za­hra­nič­nej uni­ver­zity zís­kaš úžasné kon­takty a nové ve­do­mosti, čo bude už len tvoja de­víza, ktorú ti ni­kto ni­kdy ne­vezme a za­mest­ná­va­te­lia sa budú o teba byť. Mla­dých a roz­hľa­de­ných ľudí na Slo­ven­sku je stále ne­dos­ta­tok.

Ne­vzdá­vaj sa ces­to­va­nia kvôli práci či fra­je­rovi. Práca vždy bola a vždy bude, a po skú­se­nos­tiach príde ešte lep­šia, vždy príde niečo lep­šie, všetko sa vy­víja. A fra­jer? Ten, ak za to stojí, ťa po­čká.

Nič na svete ti neb­ráni  od­ísť a skú­siť. Všetky zá­brany máš len vo svo­jej hlave. Uvi­díš, že ak to raz skú­siš, už len ťažko pre­sta­neš.

A ne­roz­mýš­ľaj nad pe­niazmi, skú­se­nosti vždy budú cen­nej­šie ako pe­niaze. Ok­rem toho, jed­ného dňa sa ti všetky pe­niaze vďaka týmto skú­se­nos­tiam vrá­tia.

Ne­za­budni. Na konci ľu­tu­jeme veci, ktoré sme ne­skú­sili, nie tie, ktoré sme skú­sili a ne­vyšli.

Komentáre