Ľu­dia často vy­uží­vajú astro­ló­giu pre zis­te­nie mno­hých vecí. Od toho, koľko pe­ňazí budú mať v bu­dúc­nosti, cez ka­ri­éru až po ich ide­álny ži­votný štýl. Ale podľa astro­ló­gov, bežné a naj­čas­tej­šie vy­uží­vané sú zá­le­ži­tosti lásky. Ak vieš, aké je tvoje zna­me­nie, mô­žeš vy­užiť po­znatky astro­ló­gie na to, aby si zis­tila, ako mať šťastný, zdravý, mi­lu­júci vzťah, ktorý na­ozaj chceš. 

Keď hľa­dáš rady o láske podľa zna­mení, ne­mu­síš sa ob­me­dzo­vať len na tvoje zna­me­nie. Pre­tože zna­me­nie tvojho par­tnera má tiež zmy­sel. Aby som to však skrá­tila, astro­ló­gia a láska – môže byť uži­točná kom­bi­ná­cia, či už tomu ve­ríš alebo nie.

Všetci po­tre­bu­jeme v ur­či­tom bode po­ra­diť.

Tu sú rady pre úspešný vzťah pre každé zna­me­nie: 

Ba­ran – ne­boj sa veci ro­biť po­maly. Ba­ran je veľmi im­pul­zívne zna­me­nie a veľmi rýchlo zistí, čo sa mu páči alebo nie. Ale ak si vo vzťahu, pa­mä­taj, že tvoj par­tner môže po­tre­bo­vať viac času.

Býk – vy­mysli niečo nové, aby si sa vy­hla ste­re­otypu.  Býk je silné zna­me­nie, a keď niečo chce, ide si za tým. Ak náj­deš niečo, čo sa ti páči, je to fajn, ale ne­buď v tom za­sek­nutá dlho.

Blí­ženci – stále mô­žeš mať spo­lo­čen­ský ži­vot a aj od­daný vzťah. Pre­lie­tavé zna­me­nie ako blí­ženci ťažko roz­ho­dujú o svo­jom ži­vote. Mi­lu­ješ slo­bodu, ale zá­ro­veň chceš aj vzťah. Nájdi kom­pro­mis me­dzi tý­mito ve­cami a bu­deš šťastná.

Rak – ne­ber veci prí­liš osobne. Rak je známy ako cit­livé a jemné zna­me­nie. Ľahko ti tvoj par­tner zlomí srdce nie­čím, čo po­vie. Snaž sa ne­brať veci tak osobne.

Lev – po­uži slová, aby si vy­jad­rila po­city. Naj­väč­ším šťas­tím pre teba bude, ak sa na­učíš roz­prá­vať o svo­jich po­ci­toch. To­tižto pravda je, že muži ne­ve­dia čí­tať myš­lienky :).

Panna – nek­ri­ti­zuj sa po celý čas. Skús vy­pnúť a uvoľ­niť sa. Pre pannu je všetko o tvr­dej práci a drine. No takto mô­žeš svojho par­tnera od­stra­šiť.

Váhy – spoz­naj svojho par­tnera skôr, ako s ním za­čneš bý­vať. Ak sa ne­bu­dete po­znať, môže to vy­vo­lať hádky a aj stratu tvojho pekne za­čí­na­jú­ceho vzťahu.

Škor­pión – ne­mu­síš mať kon­trolu ne­us­tále nad všet­kým. Vá­šeň je vá­šeň, ale kon­trola na­ozaj do vzťahu ne­patrí. Ne­chaj ju doma alebo v práci, ale nie je správne, ak stále kon­tro­lu­ješ svojho par­tnera.

Stre­lec – za­me­raj sa na to, čo sku­točne chceš vo vzťahu. Po­treba slo­body je pre strelca naj­dô­le­ži­tej­šou ve­cou. Ale tvoja ener­gia je veľmi rozp­tý­lená. Bolo by fajn, ak by si si na­ozaj sta­no­vila, čo chceš vo vzťahu.

Ko­zo­ro­žec – na­sle­duj šťastný ži­vot. A vy­tvor si taký ži­vot, aký chceš ty, nie aký chce nie­kto iný. Je to tvoj ži­vot, pra­cuj usi­lovne a ra­duj sa z úspe­chov. Ne­chaj sa prek­va­piť, čo ti ži­vot pri­ne­sie.

zdroj: pe­xels.com

Vod­nár – nájdi si par­tnera, ktorý roz­mýšľa rov­nako ako ty. Ako vod­nár si známa tým, že oce­ňu­ješ in­di­vi­du­alitu a byť s nie­kým, kto ne­oce­ňuje tvoju sa­mos­tat­nosť a je­di­neč­nosť, nie je správne.

Ryby – re­špek­tuj na­sta­vené hra­nice. Ryby sú zna­me­nie, ktoré je veľmi em­pa­tické a mi­lu­júce. Hra­nice sú na to, aby ťa re­špek­to­vali druhí a aby si aj ty re­špek­to­vala ich. Uve­dom si to pri hľa­daní svo­jej lásky.

 

Zdroj: bustle.com

Komentáre