Nie som ukáž­kový prí­pad chlapca, som presne ten, pred kým ťa tvoja ma­mina va­ro­vala. Aj preto som mal rande s veľ­kým množ­stvom žien. Na­priek tomu, že vás, ry­ša­viek, nie je tak veľa, vždy ste mi ve­deli po­bláz­niť hlavu a viac ako po­lo­vica ta­kýchto stret­nutí bolo práve so zrz­kami.

Po čase som si me­dzi vami vši­mol ur­čité po­dob­nosti a na­šiel som dô­vody, prečo ma to k vám tak vždy ťa­halo. Tu je nie­koľko z nich.

  • To že sa o tebe ho­vorí ako o „oh­ni­vej žene“ nie je ste­re­otyp pre nič za nič. Je to to­tiž pravda a dobre to vieš. Už dávno som zis­til, že keď ro­zoh­níš, mal by som ti ne­chať voľnú ruku. A že keď sa na­se­rieš, mal by som čo naj­rých­lej­šie vy­pad­núť.
tumblr_niogoorRz21u8a8bxo2_1280

foto: tum­blr.com

  • V po­steli si fakt dobrá. Re­tros­pek­tívne som vždy ten naj­lepší sex za­žil s ry­šav­kami. Mi­mo­cho­dom, vraj ak muž chodí s diev­ča­ťom, ktoré sa chce pre­far­biť na ry­šavo, zrejme ju ne­us­po­ko­juje. Vy­jad­ruje to to­tiž, že hľa­dáš niečo lep­šie.
  • Ni­kdy sa mi ne­stra­tíš. Som cel­kom vy­soký a keď sa mi v dave moja zrzavá spo­loč­nosť stra­tila, ne­bol prob­lém ju ni­kdy v tej zá­plave bru­ne­tiek nájsť.
  • Tvoje pehy sú tá naj­roz­to­mi­lej­šia vec na svete. Možno ich ne­zná­šaš, lebo ťa ro­bia od­liš­nou. No ja ich mi­lu­jem..lebo ťa ro­bia od­liš­nou.
Screen Shot 2016-02-26 at 13.53.48

foto: es­ki­pa­per.com

  • Za tou sexy mas­kou si malé vy­stra­šené diev­čatko. Väč­šina zrziek má z ne­ja­kého pre mňa ne­po­cho­pi­teľ­ného dô­vodu prob­lém so se­ba­ve­do­mím. A tie, ktoré údajne nie, to dali na­javo až ča­som, keď som sa do­stal pod ich masku. Vieš byť drsná, no na konci dňa aj ty po­tre­bu­ješ len tro­cha nehy a ochrany.

Takže ty, áno ty, hr­dzavé stvo­re­nie. Si vý­ni­močná a dú­fam, že ťa čo­skoro stret­nem.

Komentáre