Bude chcieť ve­dieť, prečo ju opúš­ťaš…

Sk­loň hlavu a drž si pevnú pôdu pod no­hami

Bude chcieť ve­dieť, prečo ju opúš­ťaš…

Ne­za­budni, že žena je pod­sta­tou lásky, a keď ju opus­tíš, zlo­míš jej dô­vod ži­tia

Bude chcieť ve­dieť, prečo ju opúš­ťaš…

To čo ti chcela…už ne­do­po­vie…

eli­te­daily.com

Bude chcieť ve­dieť, prečo ju opúš­ťaš…

Pre­mysli si od­po­veď, ktorá viac ne­zraní už aj tak zra­nené

Bude chcieť ve­dieť, prečo ju opúš­ťaš…

Znes jej slová v hneve a kývni, že s ňou sú­hla­síš

Bude chcieť ve­dieť, prečo ju opúš­ťaš…

Vedz, že ťa zraní je plač, keď za­vrieš dvere so slo­vami „Lú­čim sa“

Bude chcieť ve­dieť, prečo ju opúš­ťaš…

Po­stav sa ako chlap a aj cez zo­vreté hrdlo sprav všetko preto, aby si utí­šil jej slzy

hands-1246170_960_720

pe­xels.com

Bude chcieť ve­dieť, prečo ju opúš­ťaš…

Mysli na to, že jej smiech už ne­bu­deš ni­kdy po­čuť a úsmev už ne­bude pat­riť tebe

Bude chcieť ve­dieť, prečo ju opúš­ťaš…

Ne­za­budni, že tu bola s te­bou, keď si to po­tre­bo­val…a te­raz ju tu ne­cháš samú

Bude chcieť ve­dieť, prečo ju opúš­ťaš…

Ne­dá­vaj fa­lošné ná­deje, len aby si utí­šil jej žiaľ

Bude chcieť ve­dieť, prečo ju opúš­ťaš…

Po­vedz pravý dô­vod na­hlas, pravda bolí, no rých­lej­šie sa po nej hoja rany

sad-girl

tum­blr.com

Bude chcieť ve­dieť, prečo ju opúš­ťaš…

Dobre si ro­zmysli, či je toto správne roz­hod­nu­tie pre vás oboch

Bude chcieť ve­dieť, prečo ju opúš­ťaš…

Pre­jav ľú­tosť, vži sa do jej po­ci­tov

Bude chcieť ve­dieť, prečo ju opúš­ťaš…

Ni­kdy ne­vrav, že ti iná žena dáva viac

Bude chcieť ve­dieť, prečo ju opúš­ťaš…

Po­skytni jej ná­ruč v ťaž­kých dňoch, ktoré pre ňu na­stanú

A keď bude chcieť ve­dieť, prečo ju opúš­ťaš…

Daj jej po­sledný bozk a už rad­šej odíď!

Komentáre