Ka­ma­rátka, čo je štíh­lej­šia, opá­le­nej­šia s jam­kami na lí­cach, po kto­rej sa ob­zrie každý chlap. Roz­práva ti o tom, ako bola s kým na rande, aké mej­ka­pové súp­ravy si kú­pila, a že ten, čo ide práve okolo, ju chcel zba­liť na dis­ko­téke. Ni­kdy sa ne­spý­tala, ako sa máš. Fra­jer, kto­rého na­dov­šetko ľú­biš a ro­bíš pre neho všetko, čo mu len na očiach vi­díš. Na­priek tomu, je­diný kom­pli­ment, čo ti po­vie je, že vy­ze­ráš pekne v tých stia­hnu­tých no­ha­vi­ciach. Ví­kendy trávi nie­kde s ka­ma­rátmi, za­tiaľ čo ty ho doma ča­káš a vždy, keď idete po ulici, ob­zerá sa po že­nách s kto­rými máš spo­ločnú je­dine prí­sluš­nosť k po­hla­viu. Máš po­cit, že je s te­bou zo zvyku, že ho ne­pri­ťa­hu­ješ a uve­do­mu­ješ si, že si od toho oča­ká­vala niečo cel­kom iné. 

pe­xels.com

            Zbav sa ta­kýchto ľudí.

Ne­stoja ti za to. Si oveľa viac ako to, čo z teba robí tvoje oko­lie. Ne­púš­ťaj si k telu ľudí, čo ti dá­vajú po­cí­tiť, že si niečo me­nej. Že nie si dosť dobrá a že sú aj lep­šie. Nájdi si ka­ma­rátku, ktorá sa ťa opýta ako ti je, či ťa niečo ne­trápi a jej in­te­lekt ne­bude sia­hať do výšky zrkadla v ob­chode. S kto­rou roz­ho­vory ne­budú o tom, koľkí ju chceli zba­liť a koľkí ur­čite chcú, len o tom ešte ne­ve­dia. Nájdi si par­tnera, pre kto­rého ne­mu­síš byť iba sexi, ale si pre neho aj krásna. Ktorý ne­bude klásť žiadne pod­mienky tomu, aby si bola pre neho krásna, pre­tože jed­no­du­cho bu­deš. Toho, ktorý v tebe vidí viac ako fy­zickú schránku a ob­di­vuje ťa za tvoju je­di­neč­nosť.

pe­xels.com

            Ne­pod­ce­ňuj sa a ne­ne­chaj svoje oko­lie, aby ťa pod­ce­ňo­valo. Ne­pri­púš­ťaj si k telu osoby, ktoré ego­cen­tricky mys­lia iba na seba a ty si pre nich len dievča, ktoré sa s nimi z toho teší. Buď s ľuďmi, ktorí ťa dví­hajú a po­sil­ňujú tvoje se­ba­ve­do­mie. To sú tí, čo ti za to stoja.

Komentáre