Znie to ako klišé, viem. Ale ruku na srdce, nie je to sku­točná pravda? 

Láska. Vždy tu bola, je tu a ve­rím, že aj bude. Áno, toľko spo­mí­naná, ne­ná­vi­dená, ospe­vo­vaná a hlavne chcená! Ako sa ho­vorí: je jedno, koľko máš ro­kov, keď sa za­mi­lu­ješ, vždy mať opäť 16.

Som ná­zoru, že láska príde do tvojho ži­vota vtedy, keď ju sku­točne po­tre­bu­ješ a si v hĺbke duše na ňu pri­pra­vená. Ne­ho­vo­rím, že to bude láska na celý ži­vot, že ťa trošku ne­pre­facká alebo že ti nedá pár lek­cií. Veď člo­vek ni­kdy ne­vie. Ve­rím, že každé dievča alebo žena si pre­šla as­poň jed­nou lás­kou, ktorá jej rany dá­vala za chodu. Úp­rimne po­ve­dané, treba nás ob­čas pre­fac­kať. Nie­kedy jemne, nie­kedy tvr­d­šie. Ne­mys­lím fy­zicky. Ale psy­chicky. Ni­kdy si si po pár kru­tých lek­ciách v ži­vote ne­po­ve­dala, že si slab­šia. Vždy ťa tieto lek­cie iba po­sil­nili, spoz­nala si viac samú seba a najmä si zis­tia niečo o ľu­ďoch.

flickr.com

„S kým­koľ­vek skon­čím, bude to riadny šťast­li­vec. Uro­bila som toľko bl­bostí pre tých ne­správ­nych, že si ani ne­viem pred­sta­viť, čo uro­bím pre toho správ­neho.“

Ob­čas mám po­cit, že pre­stá­vame byť sami se­bou. Chceme za­pad­núť. Chceme sa uká­zať. Za­bú­dame však na svoju sku­točnú pod­statu. Sna­žíme sa ohu­ro­vať a nemá to v sku­toč­nosti nič spo­ločné s na­šim sku­toč­ným ja. Zo­be­rieme si od toho chlapca ci­ga­retu preto, pre­tože sa nám páči, ale my ne­ná­vi­díme faj­če­nie, vlastne sa nám to až hnusí. S tým se­xom sme chceli tro­chu po­čkať, ale asi je teda dnes bežné spá­vať spolu o tro­chu skôr, než je nutné. Nás vlastne ani ne­baví toľko cho­diť na párty, alebo na­opak, zo­stá­vať doma, ale asi sa treba pris­pô­so­biť. Asi to tro­chu pre­háňa s tým, že ma stále na­po­mína, ale asi mám sku­točne veľa chýb a mala by som sa zme­niť.

Ver mi, drahá, že ne­pot­re­bu­ješ ohu­ro­vať na­silu. Ty ohu­ru­ješ tak, že o tom ani ne­vieš. Si bož­ská, si krásna, si dob­ro­sr­dečná, si sama se­bou. Tak sa pro­sím ne­snaž do­ká­zať si niečo, čo ne­stojí za to. Buď sama se­bou. Iba tak ťa nie­kto bude sku­točne mi­lo­vať.

Komentáre