Pred­tým, ako si pre­čí­taš tento člá­nok, od­po­rú­čam ti tento o dob­rom diev­čati.

„Asi by som mala faj­čiť.“

„Možno by som sa mala opiť, aby som im do­ká­zala, že aj ja sa viem za­ba­viť.“

„Vlastne s ním ani nech­cem ísť von, ale asi by som vy­ze­rala ako hlu­paňa.“

Tak pre za­čia­tok, ne­mys­lím si, že byť dob­rým diev­ča­ťom zna­mená iba se­de­nie doma, čí­ta­nie kníh, že si ne­mô­žeš za­pá­liť alebo po­na­dá­vať. Pre mňa to zna­mená byť „sama se­bou“ nech si kde­koľ­vek. Zna­mená to mať zá­sady a re­špek­to­vať dru­hých. Zna­mená to mať em­pa­tiu, dobré úmysly a byť sku­točne dob­ro­sr­dečná. Ne­mys­lím tým do­ko­nalú žen­skú či ne­vinné diev­čatko, ktoré vy­ho­vie všet­kým.

„Zlý svet“ je možno tro­chu zve­li­čený. Ne­mys­lím to tak. Som veľmi po­zi­tívny člo­vek, ale týmto člán­kom by som ti skôr chcela po­ve­dať, že nech sa deje, čo sa deje, buď sama se­bou a to, ak ti nie­kto po­vie, že si „prí­liš dobrá“ alebo by si sa mala od­via­zať, po­čú­vaj samú seba, pre­tože len ty sama vieš, čo po­tre­bu­ješ a chceš. Aj dobré diev­čatá cho­dia na párty alebo sa za­bá­vajú.

Byť dobré dievča ne­zna­mená byť na­ivná, hlúpa a ne­zau­jí­mavá.

Byť dobré dievča ne­zna­mená byť nudná, ľa­hos­tajná a trápna.

flick.com

„Rada sa ob­klo­pu­jem ľuďmi, ktorí chcú, aby som bola vy­spe­lej­šia, lep­šia a ot­vo­re­nej­šia.“

– Mi­ley Cy­rus

Mys­lím si, že je v dneš­nom svete veľmi dô­le­žité byť sa­mým se­bou. Ak chceš faj­čiť, fajči. Ak chceš cho­diť každý ví­kend na párty, choď. Ak chceš v pia­tok ve­čer zo­stať doma a čí­tať si knihu, čí­taj. Je veľmi dô­le­žité, byť sama se­bou a ob­klo­po­vať sa ľuďmi, ktorí to re­špek­tujú a majú ťa radi pri­ro­dzenú.

„Ni­kdy sa ne­me­ním. Jed­no­du­cho sa stá­vam viac a viac mnou.“

Ni­kto ne­stojí za to, aby si sa mu­sela pre­tva­ro­vať alebo po­ru­šo­vať svoje zá­sady. Ak nech­ceš ísť v pia­tok ve­čer von, ne­choď. Ak sa bo­jíš lásky, ne­sil to a ne­choď do toho, ne­stojí to za to. Ak si nech­ceš dať tie štekle, tak si ich ne­daj. Ak je tá sukňa prí­liš krátka, kašli na to a daj si to, čo sa páči tebe.

Rob to, čo si mys­líš, že je dobré a správne pre teba.

Jed­no­du­cho: Buď sama se­bou!

Nie si len tak oby­čajné dobré dievča.

Si vý­ni­močné dobré dievča, ktoré je samé se­bou.

Komentáre