Od 13. ok­tóbra si v rámci pro­jektu Bra­ti­slav­ské módne dni by Mer­ce­des-Benz bu­dete môcť vy­chut­nať de­siatky do­má­cich i za­hra­nič­ných ná­vrhá­rov na pia­tich rôz­nych mies­tach. Sú­čas­ťou je­sen­nej časti bude aj fi­nále pro­jektu Hľa­dáme nové tváre mód­nej scény.

Týž­deň Bra­ti­slav­ských mód­nych dní od­štar­to­val tla­čo­vou kon­fe­ren­ciou v kos­tole Kla­ri­siek. V so­botu sa slo­ven­ská ná­vrhár­ska elita pre­su­nie do lu­xus­ných pries­to­rov ho­tela Kas­kády na Sliači. V špe­ciál­nej šou sa pred­sta­via Mi­cha­ela Ľup­tá­ková, Ida San­dor, Jana Jur­čenko, La Rena, Jana Piš­te­jová, Ve­ro­nika Hlož­ní­ková, Zu­zana Ha­ková.

zdroj: bmd.sk bmd.sk

Ma­ra­tón pre­hlia­dok v na­šom hlav­nom meste za­čne v pon­de­lok 16. ok­tóbra 2017 v Re­fi­nery Gal­lery, kde vám svoje mo­dely pred­vedú Roz­bora Cou­ture, Jana Jur­čenko, Zu­zana Ha­ková, Mi­cha­ela Ľup­tá­ková, Ste­fano Pel­lic­ce­ria, Ni­col­las Be­re­ni­que, Ve­ro­nika Hlož­ní­ková, Ko­mora & Hu­mer, Duos a Po­ner.

V uto­rok 17. ok­tóbra opäť v Re­fi­nery Gal­lery bude ve­čer pat­riť pre­hliadke Re­náty Klis­kej a jej značky La Rena, pred­staví sa ví­ťazka pro­jektu Nové tváre mód­nej scény z roku 2015 So­fia Tu­re­ková, ďa­lej Mi­chael Ko­va­cik, Mo­nika Vont­semu, značka Hel­len­ski by Ema Klein, Ka­tie Q & Va­le­ria Beck, Nana Fas­hion Gal­lery, Iza­bela Kom­jati, Lenka Po­u­lová, Ida San­dor a vr­cho­lom ve­čera bude tra­dične Jana Piš­te­jová.

zdroj: bmd.sk ar­chív bmd.sk

Stre­dajší ve­čer 18. ok­tó­ber sa bude niesť v ko­mor­nej­šej at­mo­sfére. V cen­tre Bra­ti­slavy sa v pries­to­roch bu­tiku značky Coc­ci­nelle a ga­lé­rie Ar­te­via na Mi­chal­skej ulici pred­staví naj­nov­šia ko­lek­cia ka­be­liek.

Sé­riu pre­hlia­dok za­vŕ­šime vo štvr­tok 19. ok­tóbra, v pries­to­roch krás­neho go­tic­kého kos­tola Kla­ri­siek. Tu za­bo­jujú o ti­tul fi­na­listi pro­jektu Nové tváre mód­nej scény, San­dra Jut­ková, Do­mi­nika Ka­šová, On­dřej Ko­va­řik, Bo­ris Kráľ, Za­rina Šim­ko­vi­čová, Vik­tor Varg a Mar­tina Vrá­be­lová so svo­jimi ko­lek­ciami na tému Vôňa kávy.

Ví­ťaz sú­ťaže získa množ­stvo hod­not­ných cien, ká­vo­var Pri­ma­Donna Elite Expe­rience od De’Lon­ghi, Yo­ga­Book od
Le­novo, me­diálny pries­tor v ti­tu­loch vy­da­va­teľ­stva STAR pro­duc­tion (Slo­venka a Žen­ský­Web.sk), módny edi­to­riál v
ma­ga­zíne SPARK­LING, módny edi­to­riál v ma­ga­zíne Hviezdy ciest a Top Fas­hion ma­ga­zine, cenu, po kto­rej zrejme túži každý mladý módny ná­vrhár – Mas­ter Class Prog­ram od fran­cúz­skej mód­nej školy MOD’SPE Pa­ris Cen­tral Europe, ročný ja­zy­kový kurz Vo­lis Aca­demy a tiež po­byt v Zla­tých kú­pe­ľoch Tur­čian­ske Tep­lice Me­di­cal Spa, po­byt v Šport­ho­tel Do­no­valy a po­byt od Aqu­aCity Pop­rad.

Po­sledný deň je­sen­nej časti sa po­ne­sie v ne­for­mál­nom du­chu. V pries­to­roch Mest­ského di­vadla P. O. Hviez­do­slava sa stretnú módni ná­vrhári, zá­stup­co­via fran­cúz­skej mód­nej školy MOD’SPE Pa­ris Cen­tral Europe a po­rota Bra­ti­slav­ských mód­nych dní spo­ločne s no­vi­nármi a blo­germi. Na ne­for­mál­nej pôde budú môcť spo­ločne zhod­no­tiť fi­ná­lovú ko­lek­ciu pro­jektu Nové tváre mód­nej scény, ale i dva­násť ro­kov fun­go­va­nia Bra­ti­slav­ských mód­nych dní a pries­tor bude aj na ďal­šie témy tý­ka­júce sa módy. Toto stret­nu­tie vzniklo s pod­po­rou BKIS a hlav­ného mesta SR Bra­ti­slavy.

zdroj: bmd.sk/prog­ram/ bmd.sk

Komentáre