Aj ženy do­kážu z neho vy­ťa­žiť svoje. Ne­na­darmo ho mi­luje taká Ad­riana Lima, ktorá mu vďačí za svoju su­per po­stavu. Za­čni bo­xo­vať a od­me­nou ti bude pevné, štíhle telo, ako aj odol­nej­šia my­seľ. 4 hlavné dô­vody prečo by si mala za­čať bo­xo­vať sú tieto:

giclee-canvas-prints-stretched-framed-fine-art-artwork-for-wall-decor-women-model-blonde-font-b

foto: 123hdwall­pa­pers.com

BU­DEŠ PO­HO­TO­VEJ­ŠIA

Box nie je len fy­zické cvi­če­nie, ale aj psy­chické. Nie je to o tom, že sa po­sta­víš ne be­žiaci pás, dáš hudbu do uší a vy­pneš. Pri boxe sa mu­síš plne sú­stre­diť na to, čo práve ro­bíš, ak nie, tak do­sta­neš ranu – a dru­hý­krát už zbys­tríš svoje zmysly ur­čite. Svoje nové zruč­nosti ur­čite pre­ne­sieš aj do svojho sú­krom­ného a pra­cov­ného ži­vota, kde bu­deš re­a­go­vať po­ho­to­vej­šie, ako ke­dy­koľ­vek pred­tým.

BU­DEŠ ŠTÍH­LEJ­ŠIA

Čo si bu­deme kla­mať – je­den z hlav­ných bo­dov, prečo sa za­hrať na bo­xera je chud­nu­tie. Pri boxe sa bu­deš po­tiť, možno aj viac ako pri behu. Nie je to bežné kar­dio cvi­če­nie, je to niečo viac, pre­tože do toho dá­vaš aj svoju silu. Pri boxe ne­exis­tuje žiadne cvi­če­nie zľahka. Keď si na­su­nieš bo­xer­ské ru­ka­vice, tak ideš do toho na­plno, až kým ne­vyp­ľu­ješ dušu. Od­me­nou ti však bude nie­len štíhle, ale aj su­per pevné telo, s plo­chým bruš­kom a do­slova „za­bi­jác­kymi“ no­hami.

BU­DEŠ SIL­NEJ­ŠIA

Box enormne zlep­šuje tvoju kon­dičku a je su­per do­pl­n­kom popri inom športe. Za­raď popri behu box a uvi­díš ako sa ti bude zrazu ľah­šie be­hať.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

BU­DEŠ ODOL­NEJ­ŠIA

A to nie­len fy­zicky, ale hlavne psy­chicky. Pri boxe sa skvele vy­ven­ti­lu­ješ – nie­kto ťa na*ral v práci? Udri! Po­há­dala si sa s fra­je­rom? Kopni! Ani ne­bu­deš ve­dieť, kam sa zrazu po­del tvoj hnev. Z ho­diny boxu bu­deš tak od­chá­dzať zre­la­xo­vaná možno viac, ako z ho­diny jogy. A ako bu­deš po­stupne sil­nieť fy­zicky, dodá ti to silu aj psy­chicky. Zrazu za­čneš zvlá­dať zá­ťa­žové si­tu­ácie v práci, alebo v sú­kromí jed­no­duch­šie, veci ťa už ne­zlo­mia, tak ako pred­tým. Na svoju dávku hnevu sa možno za­čneš až te­šiť – veď as­poň zo seba viac vy­dáš na ho­dine boxu, čo sa po­tom od­razí na tvo­jej su­per po­stave.

A ešte malá mo­ti­vá­cia na zá­ver v po­daní Ad­riany:

Komentáre