Po dl­h­šom čase som viedla žen­skú de­batu. Takú tu ozaj­stnú, veď to po­znáš. Pi­jete kávu, či v mo­jom prí­pade čaj a klá­bo­site. O ži­vote, o ľu­ďoch, o skla­ma­niach, o bo­les­tiach i ra­dos­tiach. Do­sta­nete sa na tému „muži“. Ne­na­dá­vate, lebo tiež nie je skvelé. Roz­prá­vate sa o „mu­žoch vášho ži­vota“, sme­jete sa a pre­mýš­ľate. Usmie­vate sa.

Po­tom jedna z Vás po­vie: „On bol skvelý. Bol na­ozaj dob­ro­sr­dečný, milý a lás­kavý, ale ne­bol pre mňa správny.“

Ono sa to v ži­vote stáva. Ak stret­neme nie­koho, kto je na­ozaj dobrý člo­vek, spĺňa naše „po­žia­davky“ a je pre nás sku­točne dobrá voľba, vi­díme ho ako nášho po­ten­ciál­neho par­tnera. Ale… po­tom niečo sa stane. Niečo ťa sklame, niečo sa do­zvieš.

Ur­čite si aj ty raz stretla muža, ktorý bol na­ozaj všet­kým, len nie správ­nym mu­žom pre teba. Po­zorný, šar­mantný, milý, dob­ro­sr­dečný, lás­kavý, vtipný, dobre vy­ze­ra­júci…

Stále tvr­dím, že nie každý člo­vek, ktorý je aj dobrý, musí zo­stať v na­šom ži­vote navždy. Pred pár me­siacmi som si pre­čí­tala vý­rok, ktorý som si mu­sela za­pí­sať: “ Sú na svete rôzni ľu­dia. Tí, pre kto­rých ste do­mo­vom, aj takí, pre kto­rých ste ces­tou k tomu do­movu.“flickr.com

Za ži­vot stret­neme mnoho zau­jí­ma­vých mu­žov. Nie­ktorí nás sklamú, iní nám ukážu našu hod­notu a pri nie­kto­rých si ju mu­síme nájsť samy. Nech je nie­kto ako­koľ­vek milý a vieš si ho pred­sta­viť ako otca svo­jich detí, ešte ne­zna­mená, že ním aj bude.

Stret­neme po­zo­ru­hod­ných mu­žov, ktorí sú sku­toč­nými vzormi, ktorí sú na­ozaj­st­nými mužmi. Av­šak, sú všet­kým, len nie mu­žom pre nás. Mys­lím si, že správny muži mu­sia prísť do na­šich ži­vo­tov preto, aby nám uká­zali, že si nás sku­točne vá­žia a aby vy­lie­čili rany, ktoré nám zo­stali po nie­kto­rých hlu­pá­koch. To však ešte ne­zna­mená, že je­den je­diný muž, ktorý je skvelý, je aj pre teba.

Ľu­dia v tvo­jom ži­vote sa ob­mie­ňajú. Zo­stá­vajú len tí naj­dô­le­ži­tejší a len tí, kto­rých sku­točne po­tre­bu­ješ. Ne­zú­faj. Ver mi, že raz stret­neš muža, ktorý bude všet­kým, ale aj správ­nym mu­žom.

Komentáre