Bolo to ako sen. Tak­mer do­ko­nalý sen, ktorý ne­mal ni­kdy skon­čiť.

Spoz­nala som ťa v čase, kedy mi nič ne­dá­valo zmy­sel.

Vlastne, sme sa stretli úpl­nou ná­ho­dou.

Ty si bol ten se­ba­ve­domý muž, ktorý ve­del ako upú­tať moju po­zor­nosť. Ja zasa tá šedá myška, ktorá hľa­dala samú seba.

Bolo to ako z roz­právky – o Sh­re­kovi, ktorý za­chrá­nil prin­ceznú pred zlou dra­či­cou.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Ne­vieš si pred­sta­viť, aká som bola šťastná.

Ako som zbož­ňo­vala byť v tvo­jom ob­jatí.

fvsadvsdavsadvasw

we­he­ar­tit.com

Vždy si ma ve­del ro­zo­smiať. Keď som si mys­lela, že sa po­be­rám zlým sme­rom a bola som stra­tená, po­držal si ma.

Ni­kdy si na mňa ne­za­nev­rel.

Ja som náš vzťah ni­kdy ne­po­cho­vala. Chcela som sa uis­tiť, či je to správne.

Moje srdce sa roz­hodlo bo­jo­vať s roz­umom. Ne­ve­dela som, že nie­kedy bu­dem schopná mi­lo­vať ťa tak silno..

Bol si môj dô­vod na úsmev, ale aj dô­vod mo­jich sĺz. Moja zá­chrana, no aj  môj vrah.

Po­ve­dal si mi, že ma ľú­biš, no ni­kdy ne­bu­deš schopný opä­to­vať moju lásku. A ja som ťa ne­pres­tala mi­lo­vať.

Od­išiel si. Bez tro­cha citu.

Pre­lie­vam slzy, úplne zby­točne. Veď ty sa ne­vrá­tiš.

Bol si dô­vod mo­jich bez­sen­ných nocí.

Celé me­siace som sa sna­žila za­bud­núť na teba.

A po­tom mi to celé došlo. Roz­právky sú sku­točné.

Ty si bol len moja lek­cia, ktorá ma pri­pra­vila na niečo kraj­šie.

Pri­pra­vil si ma na nie­koho, koho bu­dem mi­lo­vať ce­lým svo­jím srd­com. Na nie­koho, kto bude opak teba.

zbohom

we­he­ar­tit.com

Stále mi chý­baš.

Stále ťa vi­dím pred se­bou.

Som si istá, že na teba TAK­MER ni­kdy ne­za­bud­nem.

Lenže je na čase po­hnúť sa ďa­lej.

Takže, tu ti ho­vo­rím moje po­sledné zbo­hom.

Chcem sa ti po­ďa­ko­vať, že si ma vy­slo­bo­dil zo zámku a pri­pra­vil si ma nájsť nie­koho tak­mer do­ko­na­lého.

To, že my sme svoj šťastný ko­niec ne­našli ne­zna­mená, že ho ne­náj­deme nie­kde inde.

Sme len bábky v tomto svete. Bábky, ktoré hľa­dajú svoje šťas­tie.

Bábky, ktoré si svoj osud vy­tvá­rajú samé. Bábky, ktoré TAK­MER ni­kdy ne­za­budnú.

Komentáre