Ash­ley Gra­ham je jedna zo žien, ktorá nás ne­us­tále in­špi­ruje. Je to ne­sku­točne cha­riz­ma­tická 29-ročná žena a plus-size mo­delka. Tak­tiež je ak­ti­vis­tka, ktorá učí ženy, aby si vá­žili svoje telo. Veľmi rada vy­sta­vuje svoju po­stavu ce­lému svetu a ne­hanbí sa za ňu. Dalo by sa po­ve­dať, že Ash­ley bola prvá, ktorá zbú­rala mýty o tom, že by mo­delky ne­mohli ro­biť aj pl­n­šie ženy.

Niž­šie v článku sme pri­dali vi­deo pred­nášku od Ash­ley, ktoré ťa pre­svedčí o tom, že by si sa mala cí­tiť vo svo­jom tele po­hodlne a že máš byť na čo pyšná!

P.S. It’s the last we­e­kend to shop the #Nord­strom An­ni­ver­sary Sale. #ad #shop­til­ly­oud­rop

A post sha­red by A S H L E Y G R A H A M (@the­ash­le­yg­ra­ham) on

Pri­ná­šame ti pár rád a in­špi­rá­cii od Ash­ley, ktoré by si si mala za­pa­mä­tať:

„Keď som mala 15 ro­kov, po­cho­pila som, že ne­exis­tuje per­fektné telo.“

„Všetci ma ozna­čujú ako „plus-size“ mo­delku, ale ja to vo­lám „my size“.

Ash­ley o ce­lu­li­tíde: „Pa­mä­tám si, keď som na sebe na­šla prvé ná­znaky ce­lu­li­tídy na stred­nej škole. Pa­mä­tám si, ako som ho­vo­rila mo­jej mame, aké je to ne­chutné a ška­redé. A ona si len stiahla no­ha­vice a po­ve­dala: Po­zri, ja ju mám tiež. Ona sa na mňa len po­zrela, po­tom na moju ce­lu­li­tídu, a pre­vrá­tila očami. Ne­po­ve­dala mi, že je to krásne ani ška­redé. Aku­rát mi dala na­javo, že to nie je žia­den prob­lém.“ a o tom, či by chcela byť štíhla:„Či si nie­kedy že­lám, aby som bola štíh­lej­šia? Bože, ke­dysi roz­hodne áno, ale te­raz mám po­cit, že keby som schudla, bola by som ne­lo­jálna sama voči sebe. Veľa z toho, kým som, je spo­jené s tým, aká som, a som tak šťastná.“

 

Komentáre