Bláz­nivá, sexy, zá­bavná tra­vel blo­gerka Ale­xan­dra Ko­vá­čová (32) sa na svo­jom blogu Crazy Sexy Fun Tra­ve­ler delí s ces­to­va­teľ­skými skú­se­nos­ťami a zá­žit­kami už viac ako 6 ro­kov. Je au­tor­kou troch ebo­okov, na Fa­ce­bo­oku má vyše 80 ti­síc fa­nú­ši­kov a jej blog sa pra­vi­delne ob­ja­vuje me­dzi naj­lep­šími ces­to­va­teľ­skými blogmi sveta.

No ako sama tvrdí, bez usta­vič­nej práce by blog ur­čite ne­bol úspešný. Ako sa z diev­čaťa z vý­chod­ného Slo­ven­ska stala ce­lo­sve­tovo úspešná blo­gerka, ako sa pri usta­vič­nom ces­to­vaní udr­žiava fit a či vô­bec plá­nuje usa­diť sa pre­zrá­dza v roz­ho­vore.

12

foto: crazy sexy fun tra­ve­ler

Ako sa z oby­čaj­ného diev­čaťa zo Sniny stala úspešná blo­gerka, kto­rej blog Crazy Sexy Fun Tra­ve­ler sa pra­vi­delne ob­ja­vuje v reb­ríčku TOP 100 naj­lep­ších ces­to­va­teľ­ských blo­gov sveta?

Ne­viem či sa po­va­žu­jem za oby­čajnú :D. Oby­čajní ľu­dia na sebe ne­pra­cujú každý deň, aby to nie­kam do­tiahli, ale uspo­koja sa aj s má­lom a v ma­lom meste. Ja som presný opak. Som síce zo Sniny, ale už viac ako 13 ro­kov som pre­važne v za­hra­ničí. Stále sa zdo­ko­na­ľu­jem, vzde­lá­vam, skú­šam nové veci, a tak ne­jak idem hla­vou proti múru, len aby som ne­ro­bila to, čo už ro­bia všetci os­tatní.

Dá sa to isté po­ve­dať, aj keď ide o môj blog, ktorý som si za­lo­žila kvôli ne­spa­vosti. Chcela som ro­biť niečo, čo bude mať ne­jaký zmy­sel pre mňa, aj pre os­tat­ných, a úplne prvý mi na­pa­dol blog o ces­to­vaní. Bolo to v sep­tem­bri 2010 a od­vtedy blogu ve­nu­jem každý je­den deň. Je to ako moje malé dieťa. Bez usta­vič­nej práce ne­môže byť blog úspešný, ale to ve­dia do de­tai­lov len ďalší blo­geri.

alex_kizhi_rusko

Alex na os­trove Kiži, Rusko. foto: Crazy Sexy Fun Tra­ve­ler

Ako vy­zerá tvoj bežný deň?

Bežný deň ne­mám, a to je presne jedna z vecí, ktorú na mo­jom ži­vote blo­gerky naj­viac zbož­ňu­jem. Ne­zná­šam to­tiž ste­re­otyp. Ale dalo by sa po­ve­dať, že keď ces­tu­jem, po­čas dňa som vonku, fo­tím, zhá­ňam in­for­má­cie a ma­te­riál na články, po­tom ve­čer som pri po­čí­tači a pí­šem články, pri­pra­vu­jem fotky na so­ciálne siete a pí­šem maily. Na “do­vo­lenke“ doma, na Slo­ven­sku, do­há­ňam on­line prácu aj po­čas dňa. Tiež ro­bím veľa vecí osobne, ako pred­nášky, works­hopy, raw ve­gan kurzy, jogu atď.

alex_bali_kurz-jogy-a-ajurvedy

Alex na kurze jogy a ajur­védy, Bali. Foto: Crazy Sexy Fun Tra­ve­ler

Vieš spo­čí­tať, koľko kra­jín si už pre­ces­to­vala? Ktorú si si za­mi­lo­vala a ktorá bola na­opak veľ­kým skla­ma­ním?

Okolo 50. Z toho vo viac ako v po­lo­vici z nich som bola ve­ľa­krát. Pred pár rokmi som sa ešte sna­žila nav­ští­viť každý rok aj nové kra­jiny, ale už to tak dra­ma­ticky ne­be­riem a ne­po­čí­tam. Te­raz mi ide viac o sa­motné skú­se­nosti, ako o po­čet kra­jín. Naj­viac mi­lu­jem Me­xiko, po­tom Kos­ta­riku a Fi­li­píny. A ktorú kra­jinu som si za­mi­lo­vala naj­me­nej?

Ak mám byť úp­rimná, taká nie je. Mne sa na­ko­niec páči všade. Hoci nie­kedy da­nej des­ti­ná­cii po­tre­bu­jem dať druhú šancu, aby ma okúz­lila, alebo as­poň aby som z nej ne­mala len zlý po­cit. Asi vás prek­vapí, že mám zmie­šané po­city práve k USA. Mala som tam aj veľmi dobré, ale aj opačné skú­se­nosti. Viac to však sú­vi­selo s prá­cou a aj chlapmi v osob­nom ži­vote, ako so sa­mot­ným ces­to­va­ním.

alex_mexiko

Alex v Me­xiku. Foto: Crazy Sexy Fun Tra­ve­ler

Si mladá pekná baba, ces­tu­ješ zväčša sama. Ne­máš strach o svoju bez­peč­nosť? Mala si aj ne­jakú ne­ga­tívnu skú­se­nosť?

Asi rok ma mama nú­tila ces­to­vať so sl­z­ným ply­nom vo vrecku, ale po­u­žila som ho iba raz na jed­ného Araba, ktorý ma pre­na­sle­do­val pol dňa po Bar­ce­lone. Po­tom mi ho zha­bali na le­tisku, tak od­vtedy rad­šej ve­rím môjmu thaj­skému boxu. Ale nie, ne­bo­jím sa o seba, a to na­ozaj vô­bec. Skôr sa obá­vam či stih­nem lie­tadlo ako to, že by sa mi osobne mohlo niečo stať. Mám 180 cm, teda som o hlavu vyš­šia vo veľa štá­toch, a tak si na mňa ne­do­vo­lia nič a k tomu sa viem tak hnusne za­tvá­riť, že to do­te­raz vždy sta­čilo.

Raz ma chceli okrad­núť ve­čer na pláži, ale na­šťas­tie som tam bola s ka­mo­šom Ka­na­ďa­nom, ktorý je maj­ster v Ta­ek­wonde, tak ma ochrá­nil a mo­bil mi os­tal. Mys­lím si, že stačí po­u­ží­vať rozum, ne­jaký com­mon sense a vy­hnúť sa ne­bez­peč­ným ob­las­tiam, hlavne v noč­ných ho­di­nách. Inak sa na ces­tách môžu stať asi aj také isté veci ako doma. Takže vy­sie­lam po­zi­tívnu ener­giu okolo seba, aby som si takú istú aj na­s­päť pri­tiahla.

13880259_1155162634546131_4618785408478233419_n

foto: fb: crazy sexy fun tra­ve­ler

Ces­to­va­nie je ča­sovo aj fy­zicky ná­ročné. Stalo sa ti nie­kedy, že si sa deň pred ces­tou zo­bu­dila a po­ve­dala si, že do toho Thaj­ska sa ti vô­bec nechce ces­to­vať? Ako sa udr­žia­vaš fit?

Nie, ne­stalo sa mi to. Teda nie tak, aby som kvôli tomu zru­šila ne­jaký vý­let. A som rada, že si nie­kto ko­nečne uve­do­mil, že ces­to­va­nie je ná­ročné fy­zicky, lebo veľa ľudí to bo­hu­žiaľ ne­chápe. Celé to ba­le­nie a vy­ba­ľo­va­nie kufra mi­li­ón­krát, pre­suny na le­tisko, vlakmi, do ho­tela, z ho­tela a kto­vie kde, a pri­tom si to ešte všetko pa­mä­tať, nie je len tak. Fit sa udr­žia­vam via­ce­rými spô­sobmi.

Pra­vi­delne cvi­čím jogu, plá­vam vždy, keď je to možné, cho­dím as­poň 10 000 kro­kov pešo a málo po­u­ží­vam vý­ťahy. K tomu rôzne prí­le­ži­tostné športy na lep­šie spoz­na­nie des­ti­ná­cie ako ka­jak, tu­ris­tika, bi­cy­kel atď. Som tiež pre­važne na su­ro­vej ve­gán­skej strave, čo ku kon­dičke a dob­rej po­stave po­máha. Tejto téme sa ve­nu­jem už dlhé roky a na­pí­sala som o tom aj ebook Su­rová strava a ces­to­va­nie.

alex_yoga

Foto: Crazy Sexy Fun Tra­ve­ler

Z tvo­jich blo­go­vých prís­pev­kov je zrejmé, že pre­fe­ru­ješ tzv. lu­xury tra­vel, bý­vaš v lu­xus­ných ho­te­loch, s vlast­ným Spa a služ­bami na úrovni. Pla­tíš si to sama alebo máš spon­zo­rov?

Po­čas 6 ro­kov blo­go­va­nia som spo­lu­pra­co­vala s viac ako 300 spon­zormi, z toho väč­šina sú  lu­xusné well­ness ho­tely. Má­lo­kedy si pla­tím uby­to­va­nie sama. Väč­ši­nou mám uby­to­va­nie ako  sú­časť ne­ja­kej spo­lu­práce.

Dá sa uži­viť iba blo­go­va­ním alebo máš aj ne­jaké iné za­mest­na­nie?

Od marca 2011 sa ži­vím iba blo­go­va­ním. Ale na Slo­ven­sku a vlastne aj v za­hra­ničí je to skôr ra­rita a pre väč­šinu blo­ge­rov sú ich blogy iba hobby. Ja mám asi vý­hodu v tom, že pí­šem an­glicky, za­čala som už dávno a ro­zo­be­rám aj témy, kto­rým sa ve­nuje málo ces­to­va­teľ­ských blo­ge­rov, ako ve­gan strava, joga, well­ness, lu­xus atď.

alex_filipiny_2

Alex na Fi­li­pí­nach. Foto: Crazy Sexy Fun Tra­ve­ler

Na Slo­ven­sku sa zväčša úspech ne­od­púšťa. Stretla si sa aj ty so zá­vis­ťou či ne­praj­nos­ťou?

Áno, jasné. Tu to asi ani inak nejde. Ale s ka­mošmi stále tvr­díme, že po­kiaľ ne­máš hej­te­rov, nič si ne­do­ká­zal. Proste, bo­hu­žiaľ, stále väč­šina ľudí na Slo­ven­sku len na­dáva a vy­jad­ruje sa k nie­čomu, o čom nič ne­vie, lebo to sami ne­do­ká­zali, na­miesto toho, aby po­chvá­lili snahu dru­hých. Stále sa di­vím, že vô­bec majú ľu­dia čas na ne­ná­visť a zá­visť, ja mám toho toľko, že by som všetko, čo chcem uro­biť ne­stihla ani za 200 ro­kov ži­vota, tak as­poň ro­bím to naj­dô­le­ži­tej­šie. Týmto ur­čite od­po­rú­čam všet­kým viac ces­to­vať, aby sa pre­brali a za­čali chá­pať čo je a čo nie je v ži­vote dô­le­žité. Ne­ga­tívne sa sta­rať do dru­hých to teda nie je.

Ako to je so vzťahmi? Keďže si ne­us­tále na ces­tách musí byť ná­ročné ne­jaký si udr­žať.

Stačí si asi pre­čí­tať pár mo­jich člán­kov na blogu o mo­jich bý­va­lých vzťa­hoch a hneď vám to bude jasné. Ur­čite je vzťah s ces­to­va­te­ľom v nie­čom oveľa jed­no­duchší, ale možno v mno­hých  ve­ciach zlo­ži­tejší. A ok­rem toho osobne vzťah na diaľku ne­uz­ná­vam, to nie je vzťah. Som taký člo­vek, že všetko alebo nič. V tomto prí­pade to dosť často skon­čilo ako nič = žia­den vzťah vs. všetko = ces­to­va­nie.

alex_costa-rica

Jazda na koni na Kos­ta­rike. Foto: Crazy Sexy Fun Tra­ve­ler

Plá­nu­ješ sa nie­kedy usa­diť a za­lo­žiť si ro­dinu? Ve­dela by si strá­viť zvy­šok svojho ži­vota na jed­nom mieste, napr. na Slo­ven­sku?

Na 100% do­ká­žem po­ve­dať, že úplne pre­stať ces­to­vať ni­kdy ne­bu­dem môcť. Takže ak sa raz aj usa­dím, bu­dem na­ďa­lej ces­to­vať, hoci me­nej a možno na krat­šie, ale bu­dem. Asi to vi­dím na leto na Slo­ven­sku a zimu v ne­ja­kej tro­pic­kej kra­jine. Zimu to­tiž vô­bec ne­mu­sím. A ro­dinu si ur­čite za­lo­žiť raz chcem, ale za­tiaľ ne­tla­čím na pílu. Keď to má prísť, tak to príde. Do­vtedy sa bu­dem učiť viac o sebe a o ži­vote ces­to­va­ním.

Tvoje ces­to­va­teľ­ské know-how pre­zrá­dzaš v e-bo­oku Ja ces­tu­jem za tre­tinu, kto­rého si spo­lu­au­tor­kou. Mô­žeš dať zo­pár ti­pov na­šim či­ta­te­ľom ako lacno pre­ces­to­vať svet?

Najprv si treba uve­do­miť, na čo mí­ňate naj­viac a na­učiť sa na tom ušet­riť. Sna­žiť sa ces­to­vať mimo hlav­nej se­zóny, ne­stra­vo­vať sa v re­štau­rá­ciách v cen­tre, cho­diť pešo na­miesto MHD, na­kú­piť si tra­vel kartu na viac vstu­pov na rôzne at­rak­cie a ne­pla­tiť každý vstup oso­bitne. Po­tom je veľa tri­kov ako ces­to­vať lac­nej­šie, ako napr. ktoré dni a kde ku­po­vať le­tenky, cez ktoré weby re­zer­vo­vať uby­to­va­nie atď. De­taily sa mô­žete do­zve­dieť v mo­jom ebo­oku Ja ces­tu­jem za tre­tinu.

alex_kajak_finsko

Alex na ka­jaku pri Aland­ských os­tro­voch, Fín­sko. Foto: Crazy Sexy Fun Tra­ve­ler

Ďa­ku­jem Alex za roz­ho­vor 🙂

Komentáre