Tento člá­nok je ur­čený pre osoby star­šie ako 18 ro­kov, môže ob­sa­ho­vať sex, na­hotu a iný ne­vhodný ob­sah pre ne­pl­no­le­tých.


Späť na hlavnú stránku

Pa­mä­táš si ini­ciály a dá­tum na­ro­de­nia tvojho ex? Máš ob­čas smutné očká kvôli tomu, že už ne­leží vedľa teba, ne­cí­tiš jeho vôňu a nie je to prvé, čo vi­díš, keď sa pre­bu­díš? Okey moja, hoď to všetko za hlavu. Ten muž už nie je vedľa teba kvôli tomu, že si ťa ne­za­slúži, máš v ži­vote pred­pí­sané niečo lep­šie. Sprav dnes ve­čer af­ter párty na jeho po­česť, za­budni nato, že bol nie­kedy v tebe a pred­stav si mňa, na kožu na­hého, ako vy­slo­vu­ješ moje meno čo­raz hlas­nej­šie, čo­raz viac ne­doč­kavo.

Dám ti niečo viac, ako on. Viem presne, načo te­raz mys­líš. Viem, že si jemne sťa­hu­ješ gaťky až na členky, pri­krý­vaš sa až po pery pap­ló­nom, zvä­zu­ješ vlasy do copu a strá­caš kon­trolu nad vlast­ným dy­chom. Bu­deme le­žať len tak nahý v izbe, bu­deme sa mi­lo­vať a spo­ločne za­bud­neme na jeho krstné meno.

Po­vedz mi tvoje tajne túžby, po­vedz mi ako sa ťa mám do­tý­kať, ako rýchlo ťa mám viesť. Môžme si vy­me­niť rolu a zme­niť prie­beh nášho prí­behu, len mi po­vedz, ako to chceš. Cí­tiš ma, ako le­žím jemne nad te­bou, spo­ločne pod pap­ló­nom vy­tvá­rame teplo do ce­lej miest­nosti. Te­raz chcem chvíľu len tak le­žať, ne­vinne sa boz­ká­vať a spoz­ná­vať naše vône. Chcem ti hľa­dieť do očí, ne­pres­tať opa­ko­vať tvoje meno a navždy si pa­mä­tať tento po­hľad.

View this post on Ins­ta­gram

#cu­te­pictho by @do­nya_eli­za­rova

A post sha­red by Cute Pic Daily (@clas­sy­pictho) on

Dnes ve­čer ne­pot­re­bu­jeme dlhú pre­do­hru, ja sám som ne­doč­kavý. Chcem, aby si vy­lo­žila nohy na môj chr­bát, pevne ma dr­žala za krk a ťa­hala za vlasy. Chcem, aby si ho vzala do rúk, sama si ho dala dnu a aro­gan­tne pri­tla­čila moju panvu k tvo­jej, aby si to cí­tila rov­nako, aby táto chvíľa ni­kdy ne­skon­čila. Chcem pri­rá­žať na do­raz, aby si bola spo­kojná, aby si ma chcela znovu vi­dieť na tebe a v tebe.

Dr­žím pevne tvoje boky, mierne se­dím a vy­chut­ná­vam si ten po­hľad, ten po­hyb dnu a von. Tak do­ko­nale spolu la­díme, akoby stvo­rený pre seba mie­rime spo­ločne do or­gaz­mo­vého neba a rád by som v ňom zo­stal dl­ho­dobo, rád by som stále cí­til vôňu tvo­jich vla­sov a jemné škra­bance tvo­jich nech­tov na mo­jom tele.

Chcem len ne­pres­tať s do­tykmi, ne­zme­niť tempo a stále ba­žiť po tvo­jom za­dku. Chcem len ráno ot­vá­rať oči s po­hľa­dom na teba, na tvoje stra­paté, no stále krásne vlasy, na tvoje nahé telo v bie­lych pe­ri­nách a ne­pres­tať sa smiať na tom, aká si roz­košná, ako ma do­ká­žeš na­učiť mi­lo­vať vďaka ma­lič­kos­tiam.

S lás­kou, tvoj Adam.

Sponzor sekcie je Zerex

Komentáre