Zis­tiť, či nie­kto má alebo nemá o teba zá­u­jem môže byť zlo­žitá vec. O to ťaž­šia, ak s ním vô­bec ne­ran­díš a on ešte ne­spra­vil ani prvý krok. Na­šťas­tie, exis­tujú fy­zické znaky, vďaka kto­rým si mô­žeš všim­núť, že sa nie­komu sku­točne pá­čiš. 

Veľká časť na­šej ko­mu­ni­ká­cie to­tiž po­zos­táva z ne­ver­bál­nych pod­ne­tov. Reč tela tak nie­kedy do­káže po­ve­dať viac ako slová. Podľa od­bor­ní­kov exis­tuje nie­koľko zna­kov tela, ktoré ti môžu po­môcť zis­tiť, že je daná osoba do teba za­mi­lo­vaná. Ne­mys­líš si te­raz, že ten ka­ma­rát, ktorý sa takto správa, tajne túži po vzťahu s te­bou?

1. Hl­boké dý­cha­nie

Pri ver­bál­nej ko­mu­ni­ká­cii roz­li­šu­jeme 2 zá­kladné po­stoje, a to ot­vo­re­nosť a uzav­re­tosť. Je dô­le­žité tieto po­stoje od­ha­liť, o to viac, ak ide o rande. Ak sa nie­kto „za­tvára“, za­loží si ruky, špičky cho­di­diel od teba od­su­nie, zmraš­ťuje obo­čie a jeho dý­cha­nie sa zdá byť plytké. Sú to znaky toho, že sa ne­cíti prí­jemne. Na­opak, ak jeho telo sme­ruje k tebe a dych je uvoľ­nený a hl­boký, cíti sa s te­bou dobre a bez­pečne.

2. Za­me­riava sa na tvoju tvár

Síce sa to môže zdať zrejmé, ale je­den z naj­lep­ších spô­so­bov, ako zis­tiť, že sa mu pá­čiš, je všim­núť si jeho po­hľad. Očný kon­takt je naj­dô­le­ži­tej­ším zna­kom vzá­jom­nej prí­ťaž­li­vosti. Štú­dia z roku 2018 v ob­lasti se­xu­ál­neho sprá­va­nia po­tvr­dili, že ak člo­veka nie­kto pri­ťa­huje, za­me­riava sa po­hľa­dom na jeho hornú časť tela. Teda od hrud­níka na­hor, a sa­moz­rejme, na oči. Ľu­dia, ktorí mali zá­u­jem len o pria­teľ­stvo sa vraj čas­tej­šie dí­vajú na nohy.

3. Roz­ší­rené zre­ničky

Toto bude chcieť z tvo­jej strany tro­cha viac úsi­lia, ale ak náj­deš správny spô­sob, ktorý ne­bude ne­prí­jemný, skús si všim­núť jeho zre­ničky. Ľud­ské zre­ničky sa to­tiž pri­ro­dzene roz­ši­rujú nie­len pri stra­chu, ale aj vtedy, ak je člo­vek za­mi­lo­vaný.

4. Opa­kuje po tebe

Takz­vané „zrkad­le­nie“ sa ob­ja­vuje vždy, keď sa s te­bou chce nie­kto spo­jiť. Pre vy­svet­le­nie – opa­kuje to, čo ro­bíš ty. Ak sa na­klo­níš, spraví to tiež. Jemné na­klo­ne­nie hlavy, po­loha rúk, či po­sun po­lohy. Kľú­čové slovo je jemné – je to byť pri­ro­dzená re­ak­cia, pre­tože to člo­vek robí pod­ve­dome. Chce byť s te­bou zo­hratá dvo­j­ica.

5. Kráča tvo­jím tem­pom

Ak sa jeho kroky a tempo zho­duje s tvo­jím, ur­čite mu na tebe zá­leží. Ne­uka­zuje len to, že ti chce byť bližší, ale aj re­špekt – nechce byť po­čas roz­ho­voru prí­liš ďa­leko alebo na­opak po­zadu.

6. Je pri tebe ner­vózny

Ak je nie­kto v tvo­jej prí­tom­nosti ner­vózny, je to jasný znak toho, že si pre neho dô­le­žitá. Je v strese, pre­tože chce na teba za­pô­so­biť čo naj­lep­šie. Nie­ktorí sa ju sna­žia za­kryť tým, že sa hrajú na to, že ne­majú ab­so­lútny zá­u­jem, ale ich telo (napr. nad­merné po­te­nie) ich pre­zradí. Cha­lani, ktorí sú za­mi­lo­vaní sú vždy roz­to­milo ner­vózni. Je už len na tebe, či to pre­kuk­neš.

 

Zdroj: bustle.com

Komentáre