Po­sledný no­vem­brový týž­deň pri­nie­sol na­ozaj po­riadnu zimu. No a čo trápi všetky fas­hion ma­niačky? Ako vy­ze­rať štý­lovo a zá­ro­veň ne­za­mrz­núť!

Zimné bundy ne­pat­ria me­dzi na­job­ľú­be­nej­šie kúsky v šat­ní­koch, av­šak ich teplo je po­čas mra­zi­vých dní ne­oce­ni­teľné. Na­šťas­tie sa dnes už v ob­cho­doch na­chá­dza veľký vý­ber, a tak ne­mu­síme cho­diť všetky v rov­na­kej čier­nej pá­pe­ro­vej bunde s ko­žu­šin­kou na ka­pucni. Ak sa však bo­jíš, že v zim­nej bunde sa nedá vy­ze­rať dobre, máme pre teba tro­cha in­špi­rá­cie, vďaka kto­rej uvi­díš, že aj s týmto kús­kom a jed­no­du­chým zvyš­kom sa dá vy­ze­rať štý­lovo!


Komentáre