Väč­šiu časť svojho ži­vota som mal pri hľa­daní tej pra­vej ne­šťas­tie – na­rá­žal som na prí­liš veľa diev­čat a prí­liš málo žien. Ne­bolo to o veku, nie­ktoré ženy boli mlad­šie ako nie­ktoré diev­čatá. Roz­diel bol v sprá­vaní, mys­lení a vô­bec pre­ží­vaní.

Ženy a diev­čatá vi­dia svet inak. Chápu ho inak. Žien je kri­tický ne­dos­ta­tok. A diev­čatá sú na kaž­dom kroku.

0dbdc2743cce413f1af79c8c6171a480

foto: tum­blr.com

Aby som bol ale fér, treba do­dať jednu pod­statnú vec – ženy pre­ží­vajú to isté s chlap­cami a mužmi.

Ako muži (nie chlapci) už nech­ceme ďa­lej ran­diť s diev­ča­tami, keby sme sa s ne­ja­kou za­sekli, bola by to naj­väč­šia chyba na­šich ži­vo­tov. Aby sme sa teda diev­ča­tám vy­hli, vší­mame si týchto 10 zna­kov:

  • Diev­čatá sa ob­lie­kajú tak, aby od­ha­lili čo naj­viac – chcú byť to­tiž sexy. Ženy sú sexy, nech majú na sebe čo­koľ­vek.

Ženy chápu, že od­ha­liť sa nie je je­diný spô­sob, ako byť sexy.

  • Diev­čatá oča­ká­vajú, že muž vie, ako sa cí­tia a čo si mys­lia. Ženy po­u­ží­vajú slová. 

Ne­vieme čí­tať myš­lienky. Keby vieme, bolo by všetko lah­šie, ale jed­no­du­cho nie. No diev­čatá si stále mys­lia opak. A po­tom sa ešte hne­vajú.

6930693-beautiful-girl-photos-15647

foto: tum­blr.com

  • Diev­čatá oča­ká­vajú, že za ne za­pla­tíš. Ženy sú ne­zá­vislé.

Diev­čatá chcú, aby sme sa o ne sta­rali. A z ne­ja­kého dô­vodu ne­rady ot­vá­rajú pe­ňa­ženku. Nie som drž­groš, ur­čite po­zý­vam čas­tej­šie než som po­zý­vaný. No aj len snaha roz­de­liť si účet, po­ďa­ko­va­nie a ob­časné po­zva­nie na oplátku zlepší do­jem o 200%.

  • Diev­čatá idú von a opijú sa. Ženy po­znajú svoje li­mity.

Pre muža nie je nič od­pu­di­vej­šie, ako opité dievča. Ženu spitú ne­uvi­díš, po­zná to­tiž, kedy na­ra­zila na svoju hra­nicu.

  • Diev­čatá sa ne­ve­dia doč­kať, ako si ťa dajú do vzťahu na Fa­ce­bo­oku. Že­nám to je jedno.

Ženy majú svoj ži­vot do­sta­točne bo­hatý na to, aby sa mohli na Fa­ce­book vy­kaš­ľať. Možno to raz spra­via, no nie preto, aby si ťa označ­ko­vali.

tumblr_lu723tYkwY1qahil3o1_1280

foto: tum­blr.com

  • Diev­čatá po­ze­rajú telku, ženy čí­tajú.

Väč­šina te­le­víz­neho ob­sahu je od­pad. Ne­ho­vo­rím, že sa tam ne­nájde kva­litný ob­sah a že každý, kto si te­le­ví­zor za­pne, je úbo­žiak. No každá žena si nájde čas na dobrú knihu.

  • Diev­čatá rie­šia ne­zmysly, ženy udr­žujú kon­ver­zá­ciu zau­jí­mavú.

Väč­šina diev­čat ne­vie kon­ver­zo­vať. Rie­šia do­slova ho­va­diny a sú nudné. Ne­majú žiadne zau­jí­mavé hobby. A ich ná­zory ani nie sú ich ná­zory.

  • Diev­čatá je­dia ša­lát…ženy je­dia to, na čo majú chuť.

Možno ťa tieto slová zmiatli, no o čo ide? Že dievča si pred te­bou chrumká ša­lát, po­tom príde do­mov a vy­pije dva litre Ko­foly.

Diev­čatá je­dia zdravo len na oko, chcú sa uká­zať, no ich telo ho­vorí o nie­čom inom. Ženy je­dia zdravo, pre­tože re­špek­tujú svoje telo.

88a754aa-1e0e-4d28-8106-ea48ef78dd1c

foto: tum­blr.com

  • Diev­čatá sa za­me­ria­vajú na to, čo ve­dia. Ženy si roz­ši­rujú ob­zory.

Ženy ro­bia ma­xi­mum preto, aby za­žili svet aký je. Ces­tujú, stre­tá­vajú no­vých ľudí, učia sa nové veci. Diev­čatá len ča­kajú na muža, ktorý im dá zmy­sel ži­vota.

  • Diev­čatá po­tre­bujú ochrancu, ženy iba seba.

Nič nie je tak sexy ako žena, ktorá sa vie po­sta­rať sama o seba. Do­kážu to všetky, robí ich to len málo.

Ženy si vezmú čo chcú a ne­pot­re­bujú na to ni­koho iného. Sú silné, se­ba­ve­domé a ne­zá­vislé. V mo­jej bu­dúc­nosti sú snáď už len ženy, diev­čatá sú mi­nu­los­ťou.

Komentáre