V dneš­nej upo­náh­ľa­nej dobe nie sme tak­mer ni­kdy na­ozaj psy­chicky sami, aj keď nie sme ob­klo­pení ľuďmi. Prav­dou je, že sme na­toľko na­vyk­nutí na kon­takt s dru­hými, že na ich úkor za­ned­bá­vame sami seba. Uznaj, koľko času strá­viš cha­to­va­ním s ka­ma­rátmi a te­le­fo­nátmi o úplne ne­zmy­sel­ných ve­ciach, len aby si „za­bila čas“? Ako­náhle sme sami, za­čí­name sa nu­diť, roz­mýš­ľame nad hlú­pos­ťami a za kaž­dých okol­ností mu­síme vy­hľa­dá­vať so­ciálny kon­takt. Sa­moz­rejme, je to fajn, ale do akej miery?

thought­ca­ta­log.com

Od­jak­živa som ex­tro­vertka. Vždy som upred­nost­ňo­vala spo­loč­nosť pred sa­mo­tou a  sna­žila sa byť ob­klo­pená ľuďmi. Nie­kedy ale toho bolo prí­liš. Prí­liš ľudí, roz­ho­vo­rov, prob­lé­mov a zby­toč­ností. Uzav­rela som sa teda sama do seba a zis­tila som, že je to pre mňa naj­lep­šia forma psy­cho­hy­gieny. Vy­pla som te­le­fón a čí­tala. Čí­tala som čo­koľ­vek, čo mi na­padlo. Nie me­cha­nicky, vo všet­kom som zrazu hľa­dala vý­znam, mies­tami som mala do­konca po­cit že keby som chcela, náj­dem aj exis­ten­ciálny zmy­sel te­le­fón­neho zo­znamu. Išla som si za­be­hať a vy­trie­dila všetky myš­lienky. Na­pus­tila som si ho­rúci vonný kú­peľ, po­zrela ľahký film. Pus­tila som si kon­cert, tan­co­vala som po byte ako zmys­lov zba­vená a hrala sa na spe­váčku. Pre­chá­dzala som sa na po­liach za mes­tom. Na tieto dni, ktoré raz za čas ve­nu­jem sama sebe ako od­menu ne­dám do­pus­tiť,  stali sa mo­jou ru­ti­nou a pod­statne zvý­šili kva­litu môjho vnú­tor­ného ži­vota a prí­stupu k dru­hým ľu­ďom. Ne­zna­mená to, že som sa od­re­zala od spo­loč­nosti. Na­učila som sa jed­no­du­cho byť z času na čas sama a uží­vať si to. Stala som sa svo­jou naj­lep­šou ka­ma­rát­kou.

weheartit1

foto: we­he­ar­tit

Prob­lé­mom ľudí ako ta­kých je, že ne­ve­dia byť sami lebo si mys­lia, že sami sú len ľu­dia bez ka­ma­rá­tov a se­ba­ve­do­mia. Ne­uve­do­mujú si, že byť sám ne­zna­mená byť osa­melý. Práve preto sa nauč byť nie­kedy sama bez toho, aby si sa cí­tila ne­prí­jemne alebo hlúpo. Rob veci, čo ťa ba­via. Nech je ob­časná sa­mota pre teba od­me­nou a nie utr­pe­ním. Utrieď si myš­lienky. Keď chceme mať kva­litné a hl­boké vzťahy s dru­hými, mu­síme mať v pr­vom rade blízky vzťah sami so se­bou. A kedy ho lep­šie roz­ví­jať než vtedy, keď sme sami…

 

Komentáre