Leto pri­chá­dza a s ním aj ob­ľú­bená sladká po­chu­tina, kto­rou nie je nič iné než zmrz­lina. Po­ve­dala si si, že sa zmrz­liny ne­dot­kneš, pre­tože chceš udr­žať svoje telo vo forme? Ne­mu­síš si ju však vô­bec odo­pie­rať, po­kiaľ si ju uro­bíš sama po­mo­cou prí­rod­ných su­ro­vín. Po­ra­dím ti, ako na to.

Ba­ná­nová

In­gre­dien­cie: 2 na­krá­jané mra­zené ba­nány, po­hár só­jo­vého mlieka, 2 ča­jové ly­žičky ara­ši­do­vého alebo mand­ľo­vého masla.

Všetky prí­sady roz­mi­xuj, aby mali kré­movú a hladkú kon­zis­ten­ciu. Vý­slednú zmrz­linu ulož do mraz­ničky na nie­koľko ho­dín alebo cez noc.

zdroj: Photo by Pri­scilla Du Preez on Unsp­lash

Ká­vová

Mi­lu­ješ kávu? Vy­skú­šaj ju v po­dobe tejto slad­kej zmrz­liny. Do kávy pri­daj mlieko, ľad, roz­mi­xuj to všetko do­kopy a na svete máš ne­odo­la­teľnú ľa­dovú kávu!

Na príp­ravu ká­vo­vej  zmrz­liny po­tre­bu­ješ: 2 na­krá­jané a mra­zené ba­nány, 1/4 po­hára ore­cho­vého masla (naj­lep­šie kešu, no môže byť aj ara­ši­dové či mand­ľové), 1/4 šálky stu­de­nej kávy, 1 ča­jovú ly­žičku ká­vo­vého ex­traktu.

Všetky prí­sady roz­mi­xuj po­mo­cou mi­xéra na úplne hladkú kon­zis­ten­ciu. Zmrz­linu vlož do mraz­ničky mi­ni­málne na 30 mi­nút.

 

Ba­ná­novo – ara­ši­dová

Ďal­šia sladká kom­bi­ná­cia, ktorá ti však vô­bec ne­uš­kodí. Mô­žeš ju tak po­kojne jesť bez akých­koľ­vek vý­či­tiek sve­do­mia.

Na jej príp­ravu po­tre­bu­ješ: 3 až 4 na­krá­jané mra­zené ba­nány, pol hrn­čeka mand­ľo­vého mlieka, jednu po­liev­kovú ly­žicu ja­vo­ro­vého si­rupu, štvrť hrn­čeka ara­ši­do­vého masla a po­kiaľ chceš, tak do zmrz­liny mô­žeš pri­dať aj čo­ko­lá­dové kúsky.

V mi­xéri roz­mi­xuj ba­nány, mand­ľové mlieko, ja­vo­rový si­rup a ara­ši­dové maslo. Všetko pre­mie­šaj, daj do ne­ja­kej uzat­vá­ra­teľ­nej ná­doby, pri­daj čo­ko­lá­dové kúsky a vlož do mraz­ničky na nie­koľko ho­dín.

zdroj: Photo by Han­nah Mor­gan on Unsp­lash

Ču­čo­ried­ková

Na jej príp­ravu po­tre­bu­ješ: 100 gra­mov mra­ze­ných ču­čo­rie­dok, 140 gra­mov gréc­keho jo­gurtu, ľad a med.

Mra­zené ču­čo­riedky a grécky jo­gurt roz­mi­xuj v mi­xéri. Po­stupne pri­dá­vaj jo­gurt, ľad a med. Kon­zis­ten­cia by mala byť opäť hladká a nie prí­liš hustá. Všetko to daj do ná­doby a ne­chaj za­mra­ziť as­poň na 5 ho­dín.

 

Pis­tá­ci­ová

Pri­prav si tieto in­gre­dien­cie: 50 gra­mov lú­pa­ných, ne­so­le­ných a ne­pra­že­ných pis­tá­cií, 75 gra­mov kešu, 1 mra­zený lú­paný ba­nán, 1 mra­zené lú­pané avo­kádo a 100 mi­li­lit­rov mand­ľo­vého alebo ko­ko­so­vého mlieka.

V mi­xéri na­se­kaj na drobné kúsky pis­tá­cie a kešu. Po­stupne pri­lie­vaj mlieko, mra­zený ba­nán a avo­kádo. Všetko zmi­xuj do ka­šo­vi­tej kon­zis­ten­cie a vlož na nie­koľko ho­dín do mraz­ničky.

zdroj: Photo by Ja­rek Ce­bor­ski on Unsp­lash

Ko­ko­sovo – man­gová

Na jej príp­ravu bu­deš po­tre­bo­vať: 2 kusy manga, pol šálky ko­ko­so­vého mlieka, pol šálky čerstvej ana­ná­so­vej alebo po­ma­ran­čo­vej šťavy, ly­žičku ko­ko­so­vého oleja.

V mi­xéri spra­cuj mango a po­stupne pri­dá­vaj ko­ko­sové mlieko a šťavu. Na­ko­niec pri­daj ko­ko­sový olej a vlož do mraz­ničky na päť ho­dín.

 

Komentáre