Lesklá pleť. Veľký prob­lém tak­mer kaž­dej z nás. Sna­žíme sa ju vše­možne za­kryť rôz­nymi vy­chy­táv­kami, ktoré nie vždy fun­gujú podľa na­šich pred­stáv. Ur­čite mi však dáš za pravdu, že je lep­šie sa jej zba­viť raz a navždy, ako ju ne­efek­tívne mas­ko­vať každé 3 ho­diny. Pri­pra­vili sme preto pre teba pár ti­pov od der­ma­to­lóga, ktorý ti po­radí ako s ňou skon­co­vať.

1. Na čis­te­nie pleti po­uži príp­ra­vok s ob­sa­hom ky­se­liny sa­li­ci­ovej

Ak sa zvyk­neš vy­há­dzať, po­uži príp­ra­vok na čis­te­nie pleti, na­prí­klad ple­ťovú vodu, ktorá bo­juje proti akné a udrží tvoju po­kožku dl­h­šie matnú. Vy­ber si taký príp­ra­vok, ktorý ob­sa­huje 2 % ky­se­liny sa­li­ci­ovej, lebo tá do­káže roz­lo­žiť olej v tvo­jich pó­roch, no zá­ro­veň pleť ne­vy­su­šuje.

2. Vzdaj sa mej­kapu

Mej­kap pred­sta­vuje veľkú zá­ťaž pre tvoju pleť. Do­stáva sa ti do pó­rov, upcháva ich, a preto ná­sledne pro­du­kujú ešte viac oleja. Skús mej­kap vy­me­niť za tó­no­vaný zvlh­ču­júci príp­ra­vok, ktorý ob­sa­huje si­li­kóny, ten vy­tvára na pleti ochrannú ba­ri­éru a na drží na nej ne­po­ru­šene.

3. Po­u­ží­vaj še­trný pí­ling as­poň raz týž­denne

Len preto, že má tvoja pleť sklony k pre­hna­nému mast­ne­niu sa, ne­zna­mená, že mu­síš po­u­ží­vať pí­ling, ktorý je drsný. Vy­ber si taký, ktorý jemne od­stra­ňuje odum­reté bunky a ne­na­rúša štruk­túru pleti.

4. Na opa­ľo­va­com kréme ne­šetri

Do­sta­točné množ­stvo príp­ravku (čo pre tvoju pleť pred­sta­vuje jednu ča­jovú ly­žicu), prek­va­pu­júco, po­máha proti mast­ne­niu a lesk­nu­tiu. Vy­sta­vo­va­nie sa sl­neč­nému žia­re­niu vy­ťa­huje z pleti vodu za­tiaľčo sa zväč­šuje po­čet ma­zo­vých žliaz. Vy­ber si taký čo ob­sa­huje de­na­tu­ro­vaný lieh, vďaka nemu je pleť mat­nej­šia.

5. Po­u­ží­vaj pri­mer bez ob­sahu oleja

Skús si ho roz­ma­zať po T-zóne pred kaž­dým na­ná­ša­ním mej­kapu. Takto ti vy­drží dl­h­šie bez známky lesk­nu­tia na pleti. Ta­kisto po­máha vy­hla­diť póry.

6. Zdravá strava je zá­klad

Mie­šané ná­poje a ko­re­nisté jedlá sú jed­nými zo spúš­ťa­čov tvorby mazu. Roz­ši­rujú krvné cievy a kvôli tomu sa po­tíš. Je po­trebné ob­me­dziť sa na je­den kok­tejl za noc a jedno ko­re­nisté jedlo do týždňa. Na­laď svoje chute na ze­le­ninu ako je mrkva, me­lón a špe­nát, ktoré ob­sa­hujú veľa vi­ta­mínu A a spo­ma­ľujú pro­duk­ciu kož­ného mazu.

zdroj: unsp­lash.com

7. Ne­za­budni na ple­ťový krém

Jeho po­u­ží­va­ním udr­žu­ješ pro­duk­ciu kož­ného mazu pod kon­tro­lou, rad­šej ho pri svo­jej denne ru­tine ne­vy­ne­chá­vaj. Ľu­dia si mys­lia, že ak majú mastnú pleť, ne­mu­sia po­u­ží­vať žiadny krém. Dnes už exis­tujú príp­ravky a zložky, ako na­prí­klad ky­se­lina hy­alu­ró­nová, ktoré do­kážu udr­žať rov­no­váhu me­dzi ma­zom a vo­dou v pleti.

8. Ne­vy­ne­chaj to­ni­začnú vodu

To naj­lep­šie čo mô­žeš uro­biť, je za­ra­diť to­ni­začnú vodu do svo­jej koz­me­tic­kej tašky, re­gu­luje to­tiž pro­duk­ciu mazu v po­kožke. Pri­pra­vuje pleť na ďal­šie vrstvy, ktoré na ňu na­ne­sieš.

9. Ne­pre­há­ňaj to s noč­ným kré­mom

Za­raď spia­točku, pleť po­tre­buje dý­chať! Ak po­u­ží­vaš na noc krém, vy­meň ho za mlieko. Ak po­u­ží­vaš mlieko, bude ti sta­čiť hyd­ra­tačné sé­rum. Zníž ná­nosy príp­rav­kov a ne­chať pleť od­po­čí­vať.

10. Vy­meň svoj te­rajší mej­kap za ten s ob­sa­hom mi­ne­rá­lov

Tra­dičné mi­ne­rálne mej­kapy zmat­ňujú pleť, no tiež zni­žujú vi­di­teľ­nosť drob­ných chy­bi­čiek, roz­jas­nia pleť a ne­up­chá­vajú pleť, čo je bod k dobru. Po­sky­tujú po­čas ce­lého dňa krásny matný fi­niš bez lesku.

Komentáre