Trench­coat, alebo po na­šom trenč­kot, je ob­ľú­bený druh plášťa, ktorý ne­smie chý­bať v šat­níku žiad­nej ženy. Je skvelý na pre­chodné ob­do­bie, pre­tože sa hodí do po­ča­sia, kedy je už ne­jaký vr­šok po­trebný, no čas na ka­báty ešte ne­na­stal. 

Vy­zerá veľmi vkusne a na fot­kách niž­šie mô­žeš vi­dieť, na koľko spô­so­bov sa dá k nemu na­kom­bi­no­vať out­fit. Jed­no­značne na­job­ľú­be­nej­ším stále zo­stáva jeho kla­sická bé­žová farba, no fas­hion ma­niačky ho majú hneď vo via­ce­rých fa­reb­ných pre­ve­de­niach. In­špi­ruj sa tý­mito 8 out­fitmi aj ty a buď na je­seň štý­lová!

View this post on Ins­ta­gram

Stil re­mi­nis­cing on my first #NYFW and all the things. We sta­yed in Soho at @the­do­mi­nick­nyc and was the per­fect lo­ca­tion for shows, su­per chic, and the su­ites are stun­ning! Ab­so­lu­tely lo­ved spen­ding our eve­nings wal­king around Soho, try­ing new res­tau­rants, and it has the best shop­ping by far!!! Jor­dan made an excel­lent cho­ice here! (Not spon­so­red, but so lo­vely) . About to get a coc­ktail, when it star­ted rai­ning, but sooo exci­ted it co­oled off and I got to wear la­y­ers! . This trench is life!! I’ve always wan­ted a fa­bu­lous trench, and this one is so well made and not su­per stiff. The fab­ric has a lot of mo­ve­ment, isn’t bulky, and I’m in love! Plus, it’s on pro­mo­ti­onal sale, 30% off…and it co­mes in 3 ot­her co­lors! De­fi­ni­tely a be­au­ti­ful an easy piece to wear for years to come, and un­der $90! Lin­king si­mi­lar on my bo­oties, And my sun­nies are ul­tra chic, and un­der $70 as well! http://li­ketk.it/2xkis #li­ket­kit @li­ke­tok­now.it #LT­Kun­der100 #LTKs­ty­le­tip #LTKx­NYFW #LTK­sa­le­a­lert . Shop all my lo­oks, via the @li­ke­tok­now.it app, free to do­wn­load, and se­arch li­ve­lo­veb­lank…su­per easy!💋

A post sha­red by Kim Blank | Live Love Blank (@li­ve­lo­veb­lank) on

Komentáre