Ak sa aj ty naj­lep­šie cí­tiš v čier­nej farbe, vi­taj v klube!

Čierna skrátka ni­kdy ne­vyjde z módy a vy­zerá ele­gan­tne a lu­xusne. Pre in­špi­rá­ciu sme pre teba zo­zbie­rali cenné rady a in­špi­rá­cie all black out­fi­tov, s kto­rými ni­kdy ne­bu­deš OUT.

Do­pl­nky a ma­te­riál sú zá­klad

Zá­kla­dom čier­neho out­fitu je voľba dob­rých ma­te­riá­lov, ktoré spolu la­dia a vy­tvá­rajú skvelý efekt ele­gan­tnosti a lu­xus­ného vzhľadu. Vhodné je zvo­liť se­mi­šovú ka­belku či to­pánky s ba­vl­ne­ným trič­kom alebo svet­rom. Čo sa týka do­pl­n­kov, je vhodné tak­tiež zvo­liť oku­liare s ge­par­dím vzo­rom alebo zlaté do­pl­nky s ho­din­kami a rôz­nymi veľ­kými prs­teňmi či mi­ni­ma­lis­tic­kou bi­žu­té­riou, ktorá je mo­men­tálne veľmi trendy.

Ak ne­máš prob­lém svoj čierny out­fit do­pl­niť inou far­bou, skús šedú alebo hnedú, ktorá môže vy­tvo­riť vý­borný ele­gantný pod­tón. Tak­tiež je v kurze krá­ľov­ská modrá farba, no ne­mu­síš sa báť ani bie­lej. Ak pat­ríš k od­váž­nej­ším, siahni po ko­že­ných no­ha­vi­ciach alebo čer­ve­nom rúži. In­špi­ruj sa na­šim vý­be­rom.

zdroj: figtny.com

zdroj: pin­te­rest.com

zdroj: we­he­ar­tit.com

zdroj: we­he­ar­tit.com

Komentáre