Roz­prá­vajme sa te­raz o vzhľade, pro­sím. Pred pár dňami som išla von a po­zrela som sa na seba do zrkadla. Za­čala som skú­mať, či ne­mám mať lep­šiu po­stavu, či si ne­mám dať pre­dĺžiť vlasy, či si ne­mám dať zväč­šiť pery a či si ne­mám kú­piť niečo nové na seba. Jed­no­du­cho, som za­čala o sebe po­chy­bo­vať. Väč­ši­nou som so se­bou spo­kojná, av­šak mám po­cit, že za­čí­nam ro­biť to, čo som ni­kdy nech­cela. Po­rov­ná­va­nie, se­ba­opo­vr­ho­va­nie a ne­us­tály stres, či vy­ze­rám dobre. Fakt, Kika? Veď si si sľú­bila, že toto ni­kdy rie­šiť ne­bu­deš. Ups, stalo sa.

Tento môj zvrat ma do­nú­til na­pí­sať člá­nok, ktorý mo­men­tálne čí­tate a ve­rím, že si uve­do­mu­jete, aké ste všetky krásne. Všetky!

Dnešná doba. Sta­no­vená lí­nia, podľa kto­rej buď si, alebo nie si krásna.

zdroj: go­dand­man.com

So­ciálne siete z nás bu­dujú ot­ro­kov. Ako lep­šie zma­ni­pu­lo­vať ľudí, ak nie pro­stred­níc­tvom Ins­ta­gramu? Veľmi milý „re­lax“, ktorý však v nás po čase môže vy­vo­lať po­chyb­nosti o na­šej osobe. Sc­rol­lu­ješ fotky, kde každá žena vy­zerá dobre, má husté vlasy aj mi­hal­nice, jej ma­keup je do­ko­nalý, teda ona vlastne žije do­ko­nalý ži­vot! Za­čí­name mať po­tom po­cit, že nie sme až také krásne, za aké sme sa po­va­žo­vali. Za­čí­name pre­mýš­ľať, či je v po­riadku, že ne­máme do­ko­nalú po­stavu, že ne­máme do­ko­nalý ži­vot, že ne­za­rá­bame tak, ako tie diev­čatá na ins­ta­grame a že mu­síme ne­us­tále mať v šat­níku nové trendy. Kon­zumný spô­sob ži­vota, stále vyš­šie a vyš­šie ná­roky z nás ro­bia ot­ro­kov, ktorí sú šťastní len na daný mo­ment.

Po­stupne pri­chá­dza opo­vr­ho­va­nie seba sa­mej, po­rov­ná­va­nie a ne­spo­koj­nosť.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk
zdroj: go­dand­man.com

Ak chceš byť cool, mu­síš byť #ve­gan či #raw, mu­síš žiť #he­alt­hy­li­fes­tyle mu­síš stá­vať ráno o 6, ísť cvi­čiť, vy­ze­rať pri tom sexi, ne­skôr si ob­liecť naj­tes­nej­šie veci, zma­ľo­vať sa a ve­čer ísť na drahý drink. Me­dzi­tým mu­síme ces­to­vať, byť múdre, vždy skvelo na­ho­dené, mu­sia nás chlapci chcieť a my… my sme jed­no­du­cho do­ko­nalé!

Drahá, dosť bolo kom­ple­xov, dosť bolo po­rov­ná­va­nia sa. Čo tak sa po­zrieť na to, aká si v sku­toč­nosti? Ak nech­ceš no­siť tie vy­soké opätky, tak ich ne­nos. Ak nech­ceš no­siť tie tesné no­ha­vice, ne­nos ich. Za­páč sa naj­skôr sama sebe. Za­mi­luj sa naj­skôr do seba.

Som vďačná za to, že sa za­čí­name ube­rať dob­rým sme­rom. Po­maly, ale isto. Za­čína nám do­chá­dzať, že každý je­den z nás je vý­ni­močný, že krása sa nedá opí­sať a že každý pre­cho­váva svoju vlastnú hod­notu a krásu. 

„Ne­ve­rím ni­komu, kto ni­kdy ne­bol ani tro­chu se­ba­deš­truk­tívny, kto si ne­pre­šiel ani tro­chou se­ba­ne­ná­visti. Nie­kedy na seba mu­síš byť tvrdý, aby si sa spoz­nal.“ – Johny Depp

Komentáre