Ur­čite sa to stalo aj tebe. Mohla si si na seba dať ho­cičo, av­šak ab­so­lútne si sa ne­cí­tila sama se­bou, bola si ner­vózna a už vô­bec si sa ne­cí­tila byť pek­nou. Ako nájsť svoj oso­bitý štýl, v kto­rom sa bu­deš cí­tiť dobre, vy­ze­rať dobre a bu­deš sama se­bou?

Nie je to vô­bec ná­ročné. Je úplne nor­málne, ak stále ne­máš vy­hra­dený je­den štýl a expe­ri­men­tu­ješ. Nič to, si na dob­rej ceste k se­ba­poz­na­niu.

SE­BA­POZ­NA­NIE

Pr­vým dô­le­ži­tým kro­kom je po­znať samú seba. Vieš, že máš rad­šej špor­tový štýl, tak sa roz­hliadni po kús­koch, ktoré sú po­hodlné ako na­prí­klad kva­litné te­nisky, džíny, bundy… Ak vieš, že sa rada ob­lie­kaš ele­gan­tne, roz­hliadni sa po vý­bor­nych ša­toch, blúz­kach, to­pán­kach a sa­kách. Je dô­le­žité, aby si ve­dela, čo sa ti páči a je­dine vtedy vieš, čo si kú­piť.

IN­VES­TO­VA­NIE DO KVA­LIT­NÝCH A JED­NO­DU­CHÝCH KÚS­KOV

Mi­ni­ma­liz­mus alebo me­nej je viac je tu už ne­jaký ten rok a vďaka tomu si mnohé z nás uve­do­mili, že sku­točne ne­pot­re­bu­jeme 10 blú­zok, 20 to­pá­nok a ne­us­tále na­ku­po­va­nie nás vlastne vô­bec ne­robí šťast­nými. Je dô­le­žité in­ves­to­vať do kva­lit­ných kús­kov, ktoré vieš, že nie sú len na jednu se­zónu a sú sku­točne dob­rou in­ves­tí­ciou. In­ves­tuj najmä do kva­lit­ných ka­bá­tov, riflí a to­pá­nok. Ne­za­budni aj, aby tvoje kúsky, do kto­rých in­ves­tu­ješ boli ľahko kom­bi­no­va­teľné.

 

NECH TVOJE OB­LE­ČE­NIE VY­JAD­RUJE TVOJU OSOB­NOSŤ

Ak si krehká duša, ktorá má rada kve­tiny, ur­čite ne­bu­deš ne­us­tále no­siť čierne veci. Ak rada expe­ri­men­tu­ješ, ur­čite ne­bu­deš mať prob­lém dať si niečo vý­stredné. Ne­boj sa, je to v po­riadku. Móda nie je len ma­te­ria­lis­tická vec, ktorá ťa ma skrátka len oša­tiť. Je to vy­jad­re­nie tvo­jej osob­nosti a mala by si sa vo svo­jich ve­ciach cí­tiť sama se­bou, preto sa ne­boj vy­jad­riť svoju osob­nosť po­mo­cou módy.

View this post on Ins­ta­gram

😍 Cre­dit: @ma­pe­ti­te­by­ana

A post sha­red by ❤️FAS­HI­ON­FO­RALL❤️ (@fas­hi­on­fo­rall) on

 

NE­NÚŤ SA A NE­KO­PÍ­RUJ

…alebo jed­no­du­cho po­ve­dané ne­pod­lie­haj mód­nym tren­dom, ktoré sú tu len na jednu se­zónu a udá­vajú, že máš no­siť sivú farbu, aj keď ju ne­zná­šaš. Ne­treba slepo na­sle­do­vať módne trendy len preto, lebo je to IN alebo OUT. Ne­ko­pí­ruj ani svoje ka­mošky, ktoré vraj „za­dá­vajú“ štýl. Buď hlavne sama se­bou, ne­buď kó­piou, ale ori­gi­ná­lom.

 

UROB SI NÁ­KUPNÝ DEŇ

Ale s mie­rou. Urob si deň pre seba, po­maly a po­zorne pre­chá­dzaj ob­chody a zis­ťuj, čo sa ti páči, čo sa ti hodí a do čoho by si chcela in­ves­to­vať. Ne­ku­puj veci ná­ra­zovo a len preto, lebo to rýchlo te­raz po­tre­bu­ješ na jednu ak­ciu. Ak sa roz­hod­neš zme­niť svoj šat­ník, chce to čas a úsi­lie, preto skús na je­den deň ísť do rôz­nych ob­cho­dov a zis­tiť, čo by si chcela no­siť.

Komentáre