Tento člá­nok je ur­čený pre osoby star­šie ako 18 ro­kov, môže ob­sa­ho­vať sex, na­hotu a iný ne­vhodný ob­sah pre ne­pl­no­le­tých.


Späť na hlavnú stránku

Ako si udr­žať is­kru v dl­ho­do­bom vzťahu? To je otázka, ktorá trápi mnoho pá­rov, verte mi. Čas, kedy sa od seba ne­ve­deli „od­le­piť“, sa im zdá byť už mi­nu­los­ťou. Ta­jom­stvo, ako pri in­tím­nych chví­ľach cí­tiť vá­šeň ako v no­vom vzťahu je jed­no­du­ché. Nové veci ro­biť aj mimo po­stele. 

Štú­dia zis­tili, že páry, ktoré roz­ši­rujú svoj ži­vot o rôzne nové ak­ti­vity, po­cí­tili z hľa­diska se­xu­ál­nej túžby a spo­koj­nosti isté vý­hody. Sku­toč­nos­ťou je, že páry majú na za­čiatku vzťahu silnú se­xu­álnu túžbu, ktorá ča­som a ste­re­oty­pom klesá.

V rámci sé­rie expe­ri­men­tov sa dl­ho­do­bých pá­rov pý­tali na rôzne otázky ohľa­dom ich se­xu­ál­neho ži­vota a ak­ti­vít, ktoré po­čas dňa vy­ko­ná­vali. Zis­tili, že v dňoch, kedy sa ve­no­vali ne­ja­kej spo­loč­nej ak­ti­vite, ktorá roz­ví­jala ich my­seľ alebo pri­niesla nové skú­se­nosti, prav­de­po­dob­nosť se­xu­ál­nej spo­koj­nosti bola vyš­šia. Stalo sa tak aj vtedy, keď len jedna osoba po­čas dňa mala novú ak­ti­vitu.

zdroj: pe­xels.com

Ide o to, že po dl­h­šom čase sa na­vzá­jom ne­vi­dia ste­re­otypne, ale nové spo­ločné skú­se­nosti či zá­žitky ich uka­zujú aj v no­vom svetle – ako člo­veka.

Ne­mu­síte vy­ra­ziť na ne­bez­pečnú tu­ris­tiku či raf­ting, aby boli vaše hrátky viac váš­nivé. Škála ak­ti­vít je ši­roká a líši sa od zá­uj­mov jed­not­liv­cov. Mô­žete mať spo­ločnú ak­ti­vitu aj doma, učiť sa nový ja­zyk, či nav­ští­viť miesto, kde ste ešte ne­boli. Už len pre­mýš­ľa­nie a plá­no­va­nie toho, čo nové spolu vy­skú­šate vám za­čne me­niť po­hľad na seba.

Sa­moz­rejme, ak vám to v po­steli nek­lape, skú­šajte nové veci aj pri sa­mot­nom sexe. Ľu­dia sa v spálni nu­dia vtedy, aj majú ob­me­dzený po­hľad na se­xu­alitu. Skúste nové po­lohy, hračky alebo miesto! Či už to bude to, alebo nový ko­ní­ček, pre váš in­tímny ži­vot to bude prí­nos.

 

Zdroj: bustle.com

Komentáre