Nech­celi by ste aj vy hneď na za­čiatku ve­dieť, kam váš vzťah po­ve­die a ako dlho vy­drží?

Aj keď, sa­moz­rejme, presné pred­po­vede nie sú možné, isté znaky vám môžu na­po­ve­dať, do akej miery je váš vzťah har­mo­nický. Stačí ve­dieť, na čo sa za­me­rať. Ok­rem toho, že bu­dete ve­dieť, ako sa váš vzťah vy­víja, po­znatky vám umož­nia pra­co­vať nie­len na sebe, ale aj na svo­jom vzťahu, pre­tože vždy je možné rásť, vy­ví­jať sa a zlep­šo­vať sa. Čo si teda naj­viac vší­mať?

Sprá­va­nie sa pod tla­kom

Ne­raz nám ži­vot kla­die po­pod nohy pre­kážky – či už malé, me­nej vý­znamné, alebo ná­ročné, kto­rých pre­ko­na­nie si vy­ža­duje veľa úsi­lia. V kaž­dom prí­pade je však dô­le­žité, aby bol par­tner opo­rou a aby ste sa na­vzá­jom do­pĺňali. Vyh­nete sa tak prí­liš po­ma­lým ale aj unáh­le­ným roz­hod­nu­tiam a kro­kom. Ak ste na­prí­klad im­pul­zívni a ko­náte bez pre­mýš­ľa­nia, je ide­álne, ak je váš par­tner roz­váž­nejší a pred­tým, než niečo vy­ko­náte, prejde s vami všetky al­ter­na­tívy a po­môže vám tro­chu sa upo­ko­jiť a mys­lieť jas­nej­šie.

Spô­sob mys­le­nia

Vo vzťahu by mali byť obaja par­tneri do­spelí, sa­mos­tatne zmýš­ľa­júci je­dinci s vlast­nými ná­zormi a po­stojmi. Či už zmýš­ľate po­dobne alebo úplne inými smermi, je dô­le­žité roz­umieť si na­vzá­jom a mať po­cho­pe­nie aj v prí­pade, ak má par­tner iný ná­zor ako vy. Ne­po­kú­šajte sa tvá­riť, že svojmu par­tne­rovi čí­tate myš­lienky, je dô­le­žité, aby mo­hol každý roz­ho­do­vať sám za seba. V zdra­vom vzťahu sa ne­veští, ale kladú sa otázky a od­po­vedá sa na ne.

Oča­ká­va­nia

Par­tner nie je Si­byla a ak niečo po­tre­bu­jete alebo vás niečo trápi, je nutné ve­dieť ot­vo­rene ko­mu­ni­ko­vať o svo­jich po­ci­toch a sta­ros­tiach. Na­prí­klad, ak po­tre­bu­jete, aby vás nie­kto ob­jal, po­ve­dzte mu to a ne­ča­kajte, kým na to z va­šich ná­zna­kov príde. Na vzťah sú však vždy dvaja a treba brať ohľad aj na par­tne­rove po­treby.

Osobný pries­tor

Ak par­tneri spolu ro­bia úplne všetko, ča­som sa všetky zau­jí­mavé čin­nosti stanú ru­ti­nou. Aj keď je dô­le­žité mať spo­ločné zá­ujmy, je ne­vy­hnutné, aby mal každý aj svoje vlastné čin­nosti. Ok­rem toho, psy­cho­ló­go­via tvr­dia, že as­poň raz alebo dva­krát do týždňa by ste mali spolu pod­nik­núť niečo zau­jí­mavé a je­di­nečné, pre­tože práve spo­mienky ne­skôr utu­žia váš vzťah.

Plány do bu­dúc­nosti

Aj keď je dobré mať ne­jaké spo­ločné pred­stavy, aš­pi­rá­cie a pria­nia par­tne­rov ne­mu­sia byť rov­naké. Je však ne­vy­hnutné o svo­jich pri­ori­tách ko­mu­ni­ko­vať, pre­tože sa môže stať, že váš par­tner túži najmä po bu­do­vaní ka­ri­éry, kým vy by ste chceli mať tri deti, psa, mačku a ro­dinný dom ako z ča­so­pisu.

Pria­te­lia

Pria­te­lia sú ne­vy­hnut­nou sú­čas­ťou ži­vota kaž­dého z nás a to, že máme par­tnera, ne­zna­mená, že sa pria­te­ľov mu­síme vzdať. Ba práve na­opak. Môže sa síce stať, že par­tner nemá va­šich pria­te­ľov prí­liš v ob­ľube, je však dô­le­žité na­vzá­jom sa re­špek­to­vať a re­špek­to­vať aj to, že takí jed­no­du­cho pria­te­lia sú.

Prí­buzní

Ešte dô­le­ži­tej­šou a ne­od­mys­li­teľ­nou sú­čas­ťou je ro­dina a kľú­čom k zdra­vému vzťahu je práve na­učiť sa vy­chá­dzať s prí­buz­nými par­tnera. Ne­us­tále kon­flikty s ro­dičmi toho dru­hého to­tiž tak­mer isto vedú ku kon­flik­tom aj me­dzi sa­mot­nými par­tnermi.

Zdravé hádky

Sú­čas­ťou zdra­vého vzťahu sú aj ob­časné nez­hody. Nie je ur­čená miera, koľko sa máte há­dať, aby bol vzťah šťastný, je to in­di­vi­du­álne. Nie­kto je šťastný bez há­dok, nie­kto v ta­lian­skom vzťahu. Hádky nie sú dô­vo­dom na roz­chod ale prí­le­ži­tos­ťou na­učiť sa roz­umieť si na­vzá­jom.

Úspe­chy

Nie je há­dam nič viac ubí­ja­júce, než ži­vot s člo­ve­kom, ktorý ne­do­káže oce­niť vaše úspe­chy a te­šiť sa s vami. V zdra­vom vzťahu by sa ľu­dia mali na­vzá­jom pod­po­ro­vať, dô­ve­ro­vať si a ra­do­vať sa z úspe­chu toho dru­hého.

Kom­pro­mis

Ak v nie­kto­rých ve­ciach ne­do­ká­žete par­tne­rovi ustú­piť a ani on vám, po­ve­die to ku kon­flik­tom, ktoré už pre­kra­čujú hra­nicu zdra­vého há­da­nia sa. Zvy­šu­júca sa frus­trá­cia môže na­po­kon po­viesť až k roz­chodu. Ak sa však na­učíte ro­biť kom­pro­misy, ur­čite sa mnoho vecí po­darí vy­rie­šiť omnoho ľah­šie.

Čo je vo vzťahu naj­dô­le­ži­tej­šie podľa vás?

zdroj: bright­side

Komentáre