Je skvelá, však? Je iná. Túži po láske. Chce mi­lo­vať a chce byť mi­lo­vaná. Zbož­ňuje lásku, osla­vuje ju a ve­lebí. Je ide­álna. Nie je to žiadna na­mys­lená žen­ská, ktorá sa na teba ledva po­zrela. Je to usmie­vavé žieňa, kto­rého úsmev si si hneď za­pa­mä­tal a v mo­mente, kedy sa vaše po­hľady stretli si ve­del, že je to tá pravá.

pe­xels.com

Roz­mýš­ľal si o tom nie­kedy, ako mi­lo­vať ženu? Ale sku­točne mi­lo­vať. Pred­tým, ako si spoz­nal lásku všetko bolo fajn ale… keď do toho vstú­pila ona, všetko bolo kraj­šie, ve­sel­šie a tvoja ná­lada stále po­zi­tívna. Bol si viac usmie­vavý, mal si viac ener­gie a ži­vot bol gom­bička.

Ale aké je to mi­lo­vať ženu? Je to veda? Treba k tomu ve­dieť niečo viac? Ťažko po­ve­dať. Za prvé, láska sa nedá de­fi­no­vať a za druhé, u kaž­dého je iná a je­di­nečná. Nie­kto vníma lásku viac se­becky, nie­kto jej však zas dáva voľ­nosť. De­fi­no­vať ženu sa však už cel­kom dá. Nie­lenže sme omylné by­tosti, sme i by­tosti, ktoré nie­kedy ne­ve­dia, čo chcú. Chcú však mi­lo­vať, chcú byť mi­lo­vané, nie­kedy chcú všetko hneď a te­raz, ino­kedy sa chcú vy­dať na cestu za dob­ro­druž­stvom či spoz­nať samú seba.

Žena je veľmi ne­vys­py­ta­teľný tvor. Ja chá­pem vaše roz­hor­če­nie. Máte nie­kedy chuť od­ísť, pre­tože naše ná­lady sú ne­zne­si­teľné. Raz mi­lu­jeme va­re­nie, ino­kedy si ledva za­le­jeme čaj. Raz sa cí­time dobre vo svo­jom tele, ino­kedy sa na seba ne­mô­žeme ani po­zrieť.

Láska k žene je však iná. Je jemná. Je možno i se­becká, ak je muž odo­vzdaný len jej. Je mi­mo­riadne krásna. Láska k žene sa ne­de­fi­nuje. Len skrátka pre­tr­váva. Po­ču­ješ bú­še­nie srdca, chceš s ňou byť do ne­ko­nečna a tvoje muž­ské ego je čím ďa­lej men­šie a men­šie. Chceš ju zo­brať na čaj, chceš jej uká­zať tie najk­raj­šie miesta a pred­sta­viť ju svo­jim ka­ma­rá­tom.

Je to láska. Vieš to.

Bude to iné. Ma­gické a ne­za­bud­nu­teľné. Budú to pre­nád­herné chvíle, z kto­rých bu­deš čer­pať ener­giu ešte nie­koľko dní. Je nád­herná, jej po­hyby sú ne­zvy­čajné, jej štýl je nád­herný.

Je skvelá! Je tá pravá!

un­gar­con­de­pa­ris.tum­blr.com

Mi­luj, mi­luj a ešte raz mi­luj! Láska k žene je krásna a ver, že ona ti ju opä­tuje. Nie je to vždy jed­no­du­ché, nie­kedy ti bude smutno. No ver, že ako aj ty tú­žiš po láske, ta­kisto po nej túži i žena. Tvoja žena. Tvoja drahá žena.

Je krásne mi­lo­vať. Ver mi.

Komentáre