Chutí jej sa­mota. Nie ne­boj sa, nie je ne­us­tále za­tvo­rená vo svo­jej izbe. Av­šak jej sú­kro­mie je pr­vo­radé, ta­kisto ako aj jej čas, ktorý chce strá­viť sama so se­bou.

Pro­sím, daj jej pries­tor.

Je to veľmi zá­bavná osoba. Ke­dysi sme mali pred­sudky, že ľu­dia in­tro­verti sú veľmi dep­re­sívny, av­šak to vô­bec nie je pravda. Je veľmi milá a vďačná osoba, s kto­rou sa roz­hodne ne­bu­deš nu­diť. 

Svoje srdce ot­vára len tým najš­pe­ciál­nej­ším ľu­ďom. Možno si po­vieš, že je pyšná a vy­be­ravá, no ona si jed­no­du­cho len vy­berá ľudí, ktorí sú pre ňu dô­le­žití a vie o nich, že nie sú fa­lošní.

Jej zmýš­ľa­nie je iné, ako u os­tat­ných ľudí. Ne­ho­vorí často o svo­jich po­ci­toch, no ak sa aj vy­jadrí, je sku­točne úp­rimná a fé­rová. Je veľmi špe­ci­fická, no zau­jí­mavá. Je dob­ro­sr­dečná, lás­kavá a sku­točne jej mô­žeš dô­ve­ro­vať. Ni­komu ne­praje nič zlé. 

Bude si ťa vá­žiť, ak ju bu­deš pod­po­ro­vať vo svo­jich snoch a bu­deš ju po­čú­vať. Veľmi si váži tvoju spo­loč­nosť, aj keď ti to možno ne­ho­vorí často. Ale ne­boj sa, je úplne nor­málne, že ne­ho­vorí často. Chce byť po­cho­pená a mi­lo­vaná. Nič viac nechce.

zdroj: unsp­lash.com

Po­tre­buje ve­dieť, že si pri nej šťastný. Ne­pot­re­buje drahé dary alebo zby­točné slová. Len po­tre­buje cí­tiť, že si pri nej spo­kojný. Nejde o to, že by sa ne­rada za­bá­vala, no ne­pot­re­buje byť každý týž­deň na párty. Upred­nost­ňuje pár ľudí, pri kto­rých sa cíti sama se­bou. Pred­stava ide­ál­neho ve­čera je dobré jedlo, pre­chádzka alebo dobrý film.

Chápe, že aj ty máš svoje sny a svoj ži­vot a preto ťa ur­čite nechce ob­me­dzo­vať. Tiež má rada slo­bodu, no je sku­točne verná.  

Háda sa po­ti­chu a vlastne sa ani nechce há­dať. Nemá rada im­pul­zívne hádky, no je sku­točne úp­rimná a snaží sa ne­byť hlučná a vý­bušná. Možno preto sa ti ob­čas bude zdať, že jej na tebe ne­zá­leží, no nie je to tak. Ona sa len nechce há­dať.

Je to najk­raj­šie, no zá­ro­veň nie­kedy aj ťažké ob­do­bie, ktoré ti však do ži­vota pri­ne­sie veľa krás­nych chvíľ. Ži­vot s ňou je veľmi zvláštny, no zau­jí­mavý. Ak bu­deš mi­lo­vať ženu in­tro­vertku, ver mi, že ni­kdy to ne­bu­deš ľu­to­vať.

Komentáre