Pre tento expe­ri­ment som veľa obe­to­vala. Veľa, mys­lím sku­točne veľa, ale spo­me­niem teda na­prí­klad takú dôs­toj­nosť,  chuť nad­vä­zo­vať aké­koľ­vek kon­takty, dra­ho­cenný čas v práci, pár po­há­rov vína s pria­teľmi a ob­jek­tívny po­hľad na re­a­litu.

Čas strá­vený na Po­keci ma na­učil, že ľu­dia do­kážu byť na­toľko po­hl­tení in­te­rak­tív­nym sve­tom a na­toľko ne­se­ba­ve­domí v re­ál­nom ži­vote, že cez pís­menká do­kážu po­núk­nuť pe­niaze, svoje telo, šperky, ne­hnu­teľ­nosti a všetky ob­dobné veci, len aby do­stali „RP správu“ s od­po­ve­ďou typu – áno, chcem sex te­raz hneď. Alebo – áno, po­šlem ti svoje po­u­žité no­ha­vičky. Alebo – áno, bu­dem tvoja ci­cuška mi­cuška.

Tento člá­nok nemá pô­so­biť ni­jak zvlášť sub­jek­tívne, ani nemá pod­sú­vať žiadne ná­zory, či po­stoje. Len vám chcem ná­zorne uká­zať mo­jich päť mi­nút slávy na slo­ven­skom in­ter­ne­to­vom por­táli. Bolo to vlastne úplne jed­no­du­ché. Vy­mys­lieť meno, pri­dať trošku na svo­jom veku, uviesť lo­ka­litu a teda, ešte som na­pí­sala, že mám po­zi­tívny vzťah k faj­če­niu, aby som bola as­poň tro­chu úp­rimná, lebo tá sa že vraj v dneš­nej dobe cení. Fotku som dala tiež re­álnu, ale iba jednu, predsa len, nech­cela som to veľmi pre­há­ňať.

Vstú­pila som do kaž­dej miest­nosti. Najprv som síce ne­ro­zu­mela, o čo tam ide a prečo ne­jaké miest­nosti vô­bec exis­tujú, ale zrazu mi za­čali pri­chá­dzať správy. Veľa správ. V pre­počte 31 správ za 4 mi­núty, ne­kla­mem!!
Ľudí, ktorí mi za môj čas strá­vený na Po­keci na­pí­sali, by som ve­dela zhr­núť do via­ce­rých ka­te­gó­rií. Ale ne­chám to na va­šom vlast­nom uvá­žení a pre­hod­no­tení tejto oše­met­nej si­tu­ácie. V prí­pade nie­kto­rých kon­ver­zá­cií s od­po­ve­ďou, pro­sím, čí­tať od dola hore. 🙂

 

Ka­te­gó­ria – Mys­lím si, že som vtipný, a tým ťa do­sta­nem

1


2


 

Ka­te­gó­ria – Za pe­niaze3


 

4


 

5


 

Ka­te­gó­ria – Stra­tení, ne­za­ra­dené6


 

7


8


9


 

10


 

1112

 

A tak, vá­žení, idem s chu­ťou ob­ja­vo­vať ta­jom­stvá ďal­ších in­ter­ne­to­vých zo­zna­miek, por­tá­lov a sietí a všet­kých ne­zná­mych i zná­mych ľudí, ktorí uka­zujú svoju osob­nosť cez pís­menká. Pre vás, od vás. 🙂

foto: au­torka článku

Komentáre