Ho­vorí sa, že lev je naj­sil­nej­ším zna­me­ním zve­ro­kruhu. A presne ta­kýto je aj muž na­ro­dený v tomto zna­mení.

Jeho do­mi­nan­cia, muž­nosť a pre­sved­či­vosť vo svo­jich ná­zo­roch zaujme každú ženu. Ak sa roz­hod­neš pus­tiť do vzťahu s týmto chla­pom, mala by si ve­dieť, aké sú jeho silné a slabé stránky. Vždy do­siahne to, čo si zau­mieni. Všade, kde sa ob­javí na seba upúta po­zor­nosť. Be­rie ži­vot ako hru, v kto­rej je po­trebné sa hrať. Pria­teľku si vy­berá v pr­vom rade podľa toho ako vy­zerá, av­šak jej vlast­nosti a in­te­li­gen­cia ho mu­sia pre­zen­to­vať v tom naj­lep­šom svetle.  Ak si žiar­livá, tak pri tomto chla­povi tvoje nervy do­stanú po­riadne za­brať.

out­do­orend.com

Ak si typ ženy, kto­rej ne­vadí, že jej drahý ju v mno­hých oka­mi­hoch za­tieni, po­kojne choď do toho. No ne­za­bú­daj, že to­muto chla­povi je po­trebné skla­dať kom­pli­menty. Má sa na­ozaj veľmi rád, a ešte rad­šej je keď mu to dáš po­riadne na­javo. Je si ve­domý svo­jich kva­lít, a keď sa raz roz­hodne dať s te­bou do­kopy, tak má po­cit, že ti dáva to naj­väč­šie šťas­tie na svete. Ver, že spolu pre­ži­jete mnoho váš­ni­vých chvíľ, pre­tože na tom si muž lev po­trpí.

K jeho srdcu sa však mu­síš do­stať po­stupne. Svoje naj­taj­nej­šie myš­lienky, sny a obavy si rád ne­cháva sám pre seba. Uká­zať jeho slabú stránku mu robí ob­rov­sky prob­lém. Keď má z nie­čoho strach, rad­šej to uhrá tak, aby to vy­ze­ralo, že je mu vlastne všetko jedno. Po­tre­buje byť v nie­čom naj­lepší. Či už sa jedná o školu, šport alebo ka­ri­éru. Na svo­jej ro­dine a najb­liž­ších si dá zá­le­žať. Práve pre nich by bol schopný uro­biť tak­mer čo­koľ­vek. V hrudi mu predsa bije od­vážne le­vie srdce.

pe­xels.com

Keď máš ten­den­ciu mu­žov rada me­niť a pris­pô­so­bo­vať podľa seba, tak je to márne. Lev je prí­liš pre­sved­čený o svo­jich ná­zo­roch a svo­jej pravde, preto si má­lo­kedy pri­zná chybu. Há­dať sa s ním bude zo za­čiatku zá­bava, no ak pat­ríš me­dzi ženy, ktoré mu­sia mať stále pravdu, veľmi pri ňom ne­po­cho­díš. Tento vzťah ťa môže na­učiť veľa vecí. A po­kiaľ ho bu­deš to­le­ro­vať, ob­di­vo­vať a mi­lo­vať ta­kého, aký je, dá ti všetku lásku sveta (sa­moz­rejme, veľkú časť z nej si od­krojí sám pre seba).

Komentáre