Malo to byť najk­raj­šie ob­do­bie vášho ži­vota. No dobre, možno ste od neho ne­ča­kali, že bude práve najk­raj­šie, no mi­ni­málne ste sa zhodli na tom, že pre vás oboch bude nové. Že jed­no­du­cho pri­chá­dza ne­jaká nová etapa, ktorá váš vzťah nie­kam po­su­nie. Ktorá vás niečo na­učí a na­vzá­jom vám do­volí lep­šie sa spoz­nať.

A hoci ste možno v tej dobe boli pre­sved­čení, že vás ne­môže nič prek­va­piť, a že sa na­vzá­jom po­znáte viac než dobre, tak vaše SPO­LOČNÉ BÝ­VA­NIE vy­vrá­tilo všetky tieto mýty.

zdroj: stocksy.com
 1. Ráno ťa už ne­budí tvoj bu­dík, ale zvo­ne­nie bu­díka tvojho pria­teľa. To je na­vyše také hlasné, že už stihlo zo­bu­diť po­lo­vicu by­tovky, no ten le­ňo­chod vedľa teba ešte stále spí.
 2. Ra­dosť z ra­ňa­jok do po­stele máš len do­vtedy, kým ne­prí­deš do ku­chyni. Veď predsa ne­môže chys­tať ra­ňajky aj upra­to­vať. Halo, kde sme?!
  zdroj: 20TH TE­LE­VI­SION
 3. Diaľ­kový ovlá­dač sa zme­nil na za­ča­ro­vaný pred­met, ktorý sa zá­hadne ob­ja­vuje len v tej chvíli, keď ide fut­bal.
 4. Veci ne­prak­tic­kého vy­uži­tia, ako na­prí­klad kvety, sošky, ply­šové hračky alebo iné de­ko­rá­cie sa zá­hadne za­čali vy­pa­ro­vať.
 5. Chlad­nička pred­sta­vuje miesto, ktoré sa zá­zračne do­pĺňa vždy, keď prí­deš z ob­chodu.
 6. Nie­kedy sa cí­tiš ako sto­po­vací pes, keď pát­raš po veci, ktorá „za­mo­ruje“ pries­tor bytu.
 7. Tvoj mo­bil ni­kdy nie je v bez­pečí.
 8. Veci sa zá­hadne zja­vujú na tých is­tých mies­tach na pod­lahe, hoci si ich ve­čer pred spa­ním už stihla po­zbie­rať.
 9. Má viac hier do Pla­y­Sta­tion ako kníh. Vaša kniž­nica vy­zerá otrasne.
 10. Stále za­pína ra­diá­tory, pre­tože mu je zima. A vraj PÁN TVOR­STVA.
 11. Rad­šej spí na gauči ako by mal ustlať ráno po­steľ.
  zdroj: stocksy.com
 12. V umý­vadle sú chlpy. A zubná pasta.
 13. Na zrkadle sú fľaky od vody. A zubná pasta.
 14. V spr­che sú štyri po­lo­prázdne fľašky od spr­cho­vého gélu. Ale čo tam robí tá zubná pasta?!
 15. Vždy sedí na zá­chode vtedy, keď mu­síš ísť aj ty.
 16. V noci buď chrápe, škrípe zu­bami alebo sa chce roz­prá­vať vtedy, keď už spíš.
 17. V po­steli ne­máš žia­den ži­votný pries­tor.
  zdroj: stocksy.com
 18. Pýta sa ťa, kde sú ute­ráky a to aj po nie­koľ­kých ro­koch spo­loč­ného bý­va­nia.
 19. Po­zerá te­le­ví­zor dlho do noci. Keď pri ňom za­spí a ty ho vy­pneš, okam­žite sa zo­budí a kričí, že on to po­zerá.
 20. Plné vrece smetí pred dve­rami len pre­kročí a po­kojne od­íde do práce.

Komentáre