„Si prí­liš cit­livá, ne­mala by si sa nad kaž­dým slo­vom tak po­za­sta­vo­vať.. Zmeň sa!“ Dievča, pa­mä­taj, že vy­jad­ro­va­nie svo­jich po­ci­tov je tvo­jou si­lou, nie každý to do­káže.

„Si hrozne na­ivná, már­nosť.. Zmeň sa!“ To že mi­lu­ješ a od­pus­tíš aj tým, ktorí ťa zra­nili je tvo­jím da­rom. Ľúb a bu­deš ľúbe(z)ná. Dá­vaj druhé šance, no však ne­za­bú­daj, že tre­tie a štvrté sú zby­točné.

tumblr.com

tum­blr.com

„Ty si taký „sní­lek“, pre­mýš­ľaš o ve­ciach, ktoré ni­kdy ne­budú sku­točné, rad­šej ve­nuj po­zor­nosť pod­stat­nej­ším ve­ciam..Zmeň sa!“ Sní­va­nie a pre­mýš­ľa­nie o ži­vote  je tvo­jou šan­cou pre zmenu, šan­cou pre lep­šiu bu­dúc­nosť, zo­trvaj v tom. Maj svoje am­bí­cie aj na­ďa­lej!

„Ne­sta­raj sa tak o prob­lémy dru­hých, veď sú to ich prob­lémy, do­stanú sa z nich..Zmeň sa!“ Ver alebo nie  pre­ja­ve­nie em­pa­tie je nie­kedy tou naj­lep­šou po­mo­cou. To, že zdie­ľaš trá­pe­nia s dru­hými je iba ná­zna­kom toho, že vieš, aké sú ich si­tu­ácie ťažké. Nie­kedy vie iba oby­čajné po­cho­pe­nie do­dať ľu­ďom viac síl, než si mys­líme.

tum­blr.com

Nie si ani prí­liš cit­livá, ani na­ivná a do­konca ani roz­pol­tená osob­nosť. Si nor­málna a zá­ro­veň tak je­di­nečná. Tieto vlast­nosti sú tvo­jim pri­ro­dze­ným da­rom, ucho­vaj si ich a zo­staň sama se­bou aj na­priek ná­zo­rom os­tat­ných. Ne­mr­haj svoj čas s ľuďmi, ktorý ťa iba obe­rajú o ener­giu. Za­čni trá­viť viac času sama so se­bou, pre­mýš­ľaj, špor­tuj, ži zdravo a bu­deš sil­nej­šia než ke­dy­koľ­vek pred­tým. Ni­kdy ne­do­voľ, aby ťa nie­kto me­nil, ak to ne­bude tvo­jou po­tre­bou. Tvoja čis­tota a sr­deč­nosť ťa robí krás­nou a sil­nou že­nou, akou sku­točne si.

Pa­mä­taj, pria­teľka, ver vo vlastnú in­tu­íciu a pre­sved­če­nia!

Komentáre