Ďalší skvelý dô­kaz o tom, že láska nie je o vzá­jom­nom hľa­dení do očí. Oveľa dô­le­ži­tej­šie je, aby ste sa po­ze­rali rov­na­kým sme­rom…

Prvé rande nám ne­raz môže pri­po­mí­nať pra­covný po­ho­vor. Vzá­jomne si s par­tne­rom kla­dieme otázky, pri­čom sa sna­žíme zis­tiť, či sa k sebe vô­bec ho­díme. Nie­kedy môže ná­dejný par­tner vy­sú­kať zo seba po­riadnu per­ličku. Kedy je to len na za­smia­tie a kedy by ste rad­šej mali vziať nohy na ple­cia? Uká­žeme vám 10 zna­mení, ktoré sú dô­ka­zom toho, že ste na­tra­fili na pr­vo­tried­neho hlu­páka!

#1 Jeho bý­valá

Yeka­te­rina Ra­go­zina

Ak ne­us­tále roz­práva o svo­jej bý­va­lej, mali by ste jed­no­značne zbys­triť po­zor­nosť. Teda, v prí­pade, že nech­cete byť jej náh­ra­dou. Alebo chcete po celý čas po­čú­vať, aká bola per­fektná?

#2 Všetky ženy vníma ako zla­to­kopky

Yeka­te­rina Ra­go­zina

V ta­komto prí­pade vám bla­ho­že­láme. Práve ste s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou na­tra­fili na la­komca. Bude vám vy­čí­tať každý mi­nutý cent. Vari by ste s ním nech­celi pre­žiť spo­ločnú bu­dúc­nosť?

#3 Jeho mama

Yeka­te­rina Ra­go­zina

Je ob­di­vu­hodné, ak má v úcte svo­jich ro­di­čov. No ak kaž­dých 5 se­kúnd spo­mína svoju ma­mičku, berte nohy na ple­cia. Pre­tože v jeho očiach sa jej žiadna žena ne­vy­rovná!

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

#4 Ška­tuľ­ko­va­nie

Yeka­te­rina Ra­go­zina

Ak si myslí, že miesto ženy je len za spo­rá­kom, len ťažko ho pre­sved­číte o svo­jej pravde. Ak nech­cete teda celý ži­vot stáť len pri hr­n­coch, po­zva­nie na ďal­šie rande taktne od­miet­nite.

#5 Ak  je pre­sved­čený o tom, že sku­točná sila muža sa skrýva v jeho sva­loch

Yeka­te­rina Ra­go­zina

S ta­kým chla­pom pôj­dete asi len ťažko do hl­b­šej in­te­lek­tu­ál­nej de­baty. Ak sa vám ne­bude chcieť roz­prá­vať len o na­be­raní svals­tva, pre­ne­chajte ho rad­šej ne­ja­kej inej zá­u­jem­kyni.

#6 Deti

Yeka­te­rina Ra­go­zina

Ak chcete mať obaja veľkú ro­dinu, tak je to fajn. No tu treba zvá­žiť, že tá naj­väč­šia sta­rosť o po­tom­kov je na žene. Na­ozaj sa cí­tite na toľko detí?

#7 Krása

Yeka­te­rina Ra­go­zina

Po­zval vás na rande, hoci má o kráse ab­so­lútne roz­dielne pred­stavy. Preto vám aj na­vrhne zo­pár „vy­lep­šení.“ Treba ho po­slať kade ľah­šie. Ga­ran­tu­jeme vám, že by ni­kdy ne­bol spo­kojný s va­ším vý­zo­rom.

#8 Muž­ské pria­teľ­stvá

Yeka­te­rina Ra­go­zina

Pria­te­lia sú preňho na pr­vom mieste. A to bez ohľadu na to, či má dvad­sať alebo mu tiahne na päť­de­siat. Ak ste v hod­no­to­vom reb­ríčku až ďa­leko za nimi, ute­kajte preč. Vždy budú to­tiž to dô­le­ži­tejší, než vy.

#9 Ne­us­tále ob­vi­ňo­va­nie oko­lia

Yeka­te­rina Ra­go­zina

Za ich ne­ús­pech môže celý svet. Len oni sú v tom ne­vinne. Preto sa za každú cenu budú sna­žiť nájsť vin­níka.

#10 Pre­háňa?

Yeka­te­rina Ra­go­zina

Ak by vám na pr­vom rande naj­rad­šej znie­sol modré z neba, majte sa na po­zore. Ešte sa ne­poz­náte. Preto ne­mô­žete ve­dieť, či ná­ho­dou ne­pchal rov­naké ka­le­ráby do hlavy aj iným adept­kám.

Ve­ríme, že sa vám úspešne po­darí vy­hnúť ta­ké­muto typu mu­žov.

zdroj: brigth­side

Komentáre