Večný prob­lém nás žien je, že si za­bú­dame uve­do­mo­vať vlastnú hod­notu, za­tiaľ čo os­tat­ných vi­díme ako do­ko­na­lých. Po­tom na­stáva prob­lém, kedy si pre­sta­neme vá­žiť seba, ne­máme veľké oča­ká­va­nia od svojho par­tnera a ži­jeme vo vzťahu, ktorý stag­nuje a naša hod­nota je na bode mrazu. Po­znala som pár žien, ktoré zo­stali vo vzťahu len preto, lebo si mys­leli, že ne­majú na viac a ten muž, ktorý si ich ne­váži, je je­diný, kto ich bude úp­rimne ľú­biť.

Ni­kdy ne­ho­vor, že si ne­za­slú­žiš viac alebo že ne­máš na viac. Aby si mohla nie­koho úp­rimne mi­lo­vať, naj­skôr mu­síš mi­lo­vať samú seba. Mu­síš si vá­žiť samú seba, svoje ná­zory, po­city a myš­lienky. Mu­síš po­cho­piť, že ty si je­diný člo­vek, ktorý s te­bou bude celý ži­vot. Preto by si mala na sebe pra­co­vať ako na pro­jekte, ktorý by si si mala vá­žiť a ctiť. Mala by si na sebe každý deň pra­co­vať, pl­niť si sny a po­cho­piť isté veci.

Len vtedy si mô­žeš nájsť nie­koho, kto bude chá­pať tvoju hod­notu, po­kiaľ ju naj­skôr po­cho­píš sama.

we­he­ar­tit.com

Áno, ľahko sa to píše, no ver, že som s tým sama mala prob­lém v mi­nu­losti. Čím sme star­šie, tým viac si uve­do­mu­jeme svoje hod­noty a pri­ority. Zis­ťu­jeme, čo chceme v ži­vote a čo je pre nás sku­točne pod­statné. Ne­buď smutná, ak vo svo­jich 18stich ro­koch ne­vieš nie­ktoré veci alebo sa ešte do­sta­točne ne­poz­náš. Chce to čas a skú­se­nosti. Ži­vot ťa na­učí.

No ni­kdy nie si mladá na to, aby si ne­mohla po­cho­piť  svoju hod­notu. Si je­di­nečný člo­vek, nád­herná žena a preto chci od dru­hých, aby sa k tebe sprá­vali s re­špek­tom. Buď že­nou, ktorá si za­slúži viac a ta­kisto si váž svoju hod­notu, pre­tože iba vtedy si ťa budú vá­žiť i druhí. A ne­skôr i tvoj muž.

we­he­ar­tit.com

Za­čni od seba. Nauč sa mi­lo­vať samú seba.
Nauč sa o sebe ho­vo­riť pekne.
Nauč sa chá­pať svoje po­treby a ná­zory.
Nauč sa ce­niť si svoju osobu.
A až po­tom príde nie­kto, kto si ťa bude sku­točne vá­žiť.

Komentáre