Ni­kdy sa ne­za­mi­luj do diev­čaťa s veľ­kým srd­com. Opa­ku­jem. Ni­kdy.

Ak nech­ceš ísť so mnou do ga­lé­rií, po­ze­rať sa na vý­chod slnka či ísť na miesta, o kto­rých si do­vtedy ani ne­tu­šil. Uká­žem ti moje fotky z det­stva, uká­žem ti, akú múd­rosť v sebe skrý­vam, ako veľmi mi­lu­jem deti, ako viem piecť skvelý che­e­se­cake.

Možno nie si môj prvý, ale chcem, aby si bol môj po­sledný.

Uká­žem ti, že mám veľké srdce a viem bo­jo­vať do konca. Uká­žem ti, že ži­vot nie je len o ma­te­riál­nych ve­ciach, ale na­prí­klad ta­kou stu­de­nou ko­fo­lou ne­po­hr­d­nem. Za­ve­diem ťa do vý­šok nie len fy­zic­kých ale i emo­ciál­nych. Uká­žem ti, ako vi­dím svet, že je krásny a je­di­nečný. Možno nie­kedy bu­deme spolu blú­diť zmä­tene po iných mes­tách, možno nie­kedy bu­deme spolu sto­po­vať a spať v stane, ale sľu­bu­jem ti, že to bude ne­za­bud­nu­teľné dob­ro­druž­stvo!

Za­ve­diem ťa k moru i do opus­te­nej chaty, kde bu­deme sle­do­vať kvapky dažďa ste­ka­júce po okne, či vločky snehu. Bu­deme sa po­tá­pať s ry­bami, ale uká­žem ti i vý­hľad spoza hôr. Uká­žem ti, aký krásny dar od Boha si do­stal, aký máš v sebe po­ten­ciál, ako krásne sa sme­ješ, prečo si taký mužný a pri­tom je­di­nečný. Bu­dem si ťa vá­žiť. Bu­dem na teba pyšná a tlies­kať ti pri kaž­dom tvo­jom úspe­chu. Bu­dem sa ra­do­vať s te­bou pri kaž­dej vý­hre a pod­po­ro­vať ťa pri kaž­dej pre­hre.

zdroj: Photo by emma va­le­rio on Unsp­lash.com

 

Po­zrieme si spolu ro­man­tické filmy, no i drámy. Bu­deme celý deň jesť čo­ko­ládu a pu­kance, a sle­do­vať roz­právky. Pôj­deme do zá­bav­ného parku a bu­deme le­tieť lie­tad­lom. Bu­deme sa pre­chá­dzať v noč­ných ulič­kách Flo­ren­cie a mi­lo­vať sa, ako len bu­deme chcieť. Pus­tím ti moje ob­ľú­bené pes­ničky a ja si vy­po­ču­jem tvoje.

Bu­deme za­spá­vať pri Enyi a Bo­novi Ive­rovi, a pôj­deme na re­tro párty. Uká­žem ti moju mačku a ty ich už ne­bu­deš mať ne­rád. Pôj­deme na vi­diek i do veľ­ko­mesta a bu­deme si len tak uží­vať ži­vot. Bu­deš šo­fé­ro­vať auto a ja ti za­tiaľ bu­dem spie­vať, a hlad­kať ťa po vla­soch. Bu­dem šťastná. Ty bu­deš šťastný. Možno to ne­bude vždy so mnou jed­no­du­ché, ale bude to ne­za­bud­nu­teľné!

Tú­žim po vrúc­nom, dych­ti­vom a pl­no­hod­not­nom ži­vote. Len tak sa učiť, tú­žiť po po­znaní, cí­tiť, mys­lieť a ko­nať. To chcem. Možno ne­mám vždy chuť na di­voké oslavy, možno po nich nie­kedy tú­žim naj­viac, ako sa len dá.

Ak mi do­vo­líš, diev­čaťu s veľ­kým sr­dom, vstú­piť do tvojho ži­vota, uká­žem ti, čo všetko je v ži­vote krásne a možné.

Komentáre