Tento člá­nok sa týka tých žien, ktoré sa sna­žia schud­núť, spev­niť alebo vy­for­mo­vať telo, no stále sa im ne­darí. A to aj na­priek tomu, že do­dr­žia­vajú všetky zá­kladné vše­obecné zá­sady, ktoré by sme mohli zhr­núť do nie­koľ­kých bo­dov:

  • Vyšší vý­daj ka­ló­rií ako ich prí­jem
  • Cie­lený vý­ber zdrav­ších po­tra­vín a plá­no­va­nie je­dál
  • Pi­tie do­sta­toč­ného množ­stva te­ku­tín
  • Ob­me­dze­nie jed­no­du­chých sa­cha­ri­dov, ne­zdra­vých tu­kov
  • Do­sta­točný prí­jem pro­te­ínov
  • Po­hy­bová ak­ti­vita as­poň tri­krát týž­denne
  • Do­sta­točná re­ge­ne­rá­cia po tré­ningu

Ak sa sna­žíš spĺňať všetky tieto body, vieš koľko ka­ló­rií denne pri­jí­maš, vy­hý­baš sa ne­zdra­vým jed­lám a ná­po­jom, máš do­sta­tok po­hybu, no aj tak stále ne­chud­neš, prob­lém môže byť to, že si dl­ho­dobo v strese.

zdroj: Image by Jan Va­šek from Pi­xa­bay.com

Dl­ho­dobý stres zvy­šuje hla­diny takz­va­ného stre­so­vého hor­mónu –  kor­ti­zolu, ktorý naše na­dob­ličky vy­pla­vujú  v psy­chicky a fy­zicky vy­pä­tých si­tu­áciách. Z krát­ko­do­bého hľa­diska je tento hor­móny su­per, pre­tože telo pri­pra­vuje na si­tu­áciu „bo­juj alebo uteč“, no z dl­ho­do­bého hľa­diska má skôr ne­ga­tívne účinky na or­ga­niz­mus.

Tento hor­món to­tiž mo­bi­li­zuje glu­kózu v tele, čo zna­mená, že sa po­dieľa na jej zvý­še­nej tvorbe v pe­čeni a zvy­šuje aj hla­dinu glu­kózy v krvi. Ďa­lej sa po­dieľa na zni­žo­vaní imu­nity (pô­sobí pro­ti­zá­pa­lovo) a tak­tiež sú­visí s na­ru­še­ním re­pro­dukč­ných fun­kcií (meš­ka­nie men­štru­ácie a po­dobne). Kor­ti­zol je spá­janý aj s ukla­da­ním tuku v ob­lasti bruška a s ubú­da­ním sva­lo­vej hmoty. 

Kedy si v strese?

To, že si v strese si ani ne­mu­síš uve­do­mo­vať. Stres to­tiž vzniká v rôz­nych si­tu­áciách, pri kto­rých sa psy­chicky ne­cí­tiš, že si do­slova „v strese“, no tvoje telo to vníma a pre­ja­vuje zvý­še­nou úna­vou, po­dráž­de­nos­ťou a možno aj ag­re­si­vi­tou či dep­re­siu. V strese mô­žeš byť na­prí­klad, keď ne­máš do­sta­tok spánku (od­po­rú­ča­ných je 7-8 ho­dín, no aj po­treba spánku je u kaž­dého z nás in­di­vi­du­álna).

Ďa­lej sa tvoj stres môže pre­ja­vo­vať, keď dl­ho­dobo hla­du­ješ, a teda buď tr­píš ano­re­xiou alebo cie­lene pri­jí­maš kri­ticky nízke množ­stvo ka­ló­rií. Tvoje telo je v strese aj pri prí­liš čas­tých a ná­roč­ných tré­nin­goch, po kto­rých sa ne­stihne re­ge­ne­ro­vať. Veľmi čas­tou for­mou stresu je aj zvý­šené psy­chické vy­pä­tie v práci alebo v škole, kedy je na teba vy­ví­janý dl­ho­dobo vy­soký tlak. Stre­so­vať ťa môže aj par­tner, ro­di­čia či naj­lep­šia ka­ma­rátka.

Ako s tým bo­jo­vať?

Na kaž­dého platí niečo iné, no zá­kla­dom je zis­tiť, čo nás stre­suje a vy­hý­bať sa tomu. Ak sú to ľu­dia, ktorí na nás ne­ga­tívne vplý­vajú, mali by sme sa im vy­hý­bať a ob­klo­piť sa na­opak ľuďmi, kto­rých máme radi a cí­time sa pri nich dobre. Na pra­covné, či škol­ské po­vin­nosti je fajn uro­biť si har­mo­no­gram a ria­diť sa ním, pri­čom doň mu­síš za­ra­diť aj čas na od­dych. Do­praj si do­sta­tok spánku. Po­hyb na čerstvom vzdu­chu, kon­takt so zvie­ra­tami a smiech sú ďal­šie spô­soby ako mô­žeš eli­mi­no­vať stres. Me­di­tá­cia a dy­chové cvi­če­nia sa tak­tiež po­die­ľajú na jeho zni­žo­vaní. Ak máš par­tnera, spo­ločné chvíle a in­tím­nosti sa tiež vý­znamne po­die­ľajú na zni­žo­vaní stresu.

zdroj: Image by Free-Pho­tos from Pi­xa­bay.com

Ni­kdy ne­za­bú­daj na to, že aj keď ro­bíš na­vo­nok všetko tak, ako sa má, no máš prob­lémy so svo­jou psy­chi­kou a vnút­rom, vždy sa to od­razí na tele. A to buď v po­dobe pri­be­ra­nia, chud­nu­tia alebo zvý­še­nej cho­rob­nosti. Stres patrí me­dzi naj­čas­tej­šie prí­činy vzniku roz­lič­ných cho­rôb, ktoré sú v ko­neč­nom dô­sledku omnoho hor­šie ako pár kíl na­vyše. Snaž sa preto, aby bolo tvoje fy­zické zdra­vie v rov­no­váhe s tým psy­chic­kým a uvi­díš, že všetko pôjde ľah­šie.

Komentáre