Boli ste šťastní, boli ste spolu, usmie­vali ste sa na seba a žili ste je­den pre dru­hého. Pre­chá­dzali ste sa noč­nými ulič­kami dr­žali ste sa za ruky. Vtedy vám obom nič ne­chý­balo.

Boli ste spo­kojní so ži­votmi a vaši spo­loční pria­te­lia, kto­rých ste mali na blízku vám v dob­rom zá­vi­deli to, akí ste spolu šťastní. Dô­ve­ro­vali ste si a ve­deli ste obaja pre­žiť piat­kový ve­čer aj bez seba a te­le­fónu v ru­kách. Ne­žiar­lili ste na seba. A vždy ste boli na seba milí a usmiati.

Ale ako sa po­maly za­čal hý­bať čas no­vým sme­rom, niečo alebo nie­kto vám pre­stalo priať šťas­tie. Niečo sa stalo a vy dvaja ste sa po­há­dali. Tebe možno ani do­te­raz nie je jasný dô­vod toho, prečo ste sa vtedy po­há­dali. Lebo vy dvaja ste sa často ne­há­dali.zdroj: pi­xa­bay.com

Pa­mä­táš si, ako si v je­den deň išla na ná­kup sama, lebo on ti na­pí­sal, že dnes nemá voľný čas? Ve­rila si mu. Do­vtedy ti ni­kdy ne­dal dô­vod k ne­dô­vere. Te­šila si sa z kaž­dého dňa, ktorý ste spolu mohli pre­žiť. Ľú­bila si ho presne ta­kého, akým bol člo­ve­kom. Bol zra­ni­teľný a cit­livý. A to sa ti pá­čilo. Lebo ty si mu bola po­dobná. Vy dvaja ste boli vždy niečo ex­tra.

I tak sa niečo ex­tra stalo aj vo va­šich ži­vo­toch. Niečo, čo vaše cesty roz­de­lilo už navždy. Ub­lí­žil ti tak, ako ešte ni­kto pred ním. V tom mo­mente si ho za­čala ne­ná­vi­dieť. On bol ten, ktorý ťa zlo­mil, zra­nil a skla­mal. A ty si bola pre­sved­čená, že mu to ni­kdy ne­od­pus­tíš.

Ale vieš, čo mi je na tom všetko ľúto?

To, že kým si ty tr­pela, on sa usmie­val na inú. To, že ju dr­žal za ruku a na teba ani ne­po­mys­lel. To, že za­bu­dol na tvoje na­ro­de­niny. To, že mys­lel len a len na seba. To, že ti do­te­raz ne­po­ve­dal ani jedno pre­páč..

Mrzí ma, že ešte dlho bu­deš mať pred očami tú ne­sku­točnú si­tu­áciu, ktorú by si naj­rad­šej ni­kdy znovu ne­vi­dela.

zdroj: pi­xaby.com

Ale ešte je tu jedna vec, ktorá ti po­môže, aby sa z teba stala opäť tá cit­livá žena, kto­rou si bola ke­dysi pred­tým.

Od­pusť mu.  

A vieš prečo? Lebo jemu sa to všetko o to viac vráti. Ani o tom ne­po­chy­buj. Ty bu­deš opäť tá šťastná a on bude ten zlo­mený, zra­nený a skla­maný. V tom mo­mente si uve­domí to, ako veľmi ti ub­lí­žil. A vtedy mu to bude ľúto, lebo už ne­bude môcť vrá­tiť čas na­s­päť, aby tú hlúpu chybu vy­ma­zal z va­šich ži­vo­tov.

Komentáre