Ak si sa roz­hodla, že te­raz je ten správny čas za­čať so se­bou niečo ro­biť a zho­diť pár kíl, je to su­per. Za­čala si cho­diť do fitka, no kilá ne­ubudli. Od­strá­nila si zo stravy všetky sa­cha­ridy, ale cí­tiš sa strašne vy­čer­paná a dlho to už takto ne­vy­dr­žíš. Rie­še­ním nie je di­éta, ale kom­bi­ná­cia pia­tich kro­kov k zdrav­šiemu štýlu ži­vota, a teda aj ku kraj­šiemu telu.

1. Ma­kaj pra­vi­delne

Možno si po­čula fámy o tom, že ne­mu­síš vô­bec cvi­čiť na to, aby si schudla. Áno je to tak, no di­é­tami a ne­cvi­če­ním schud­neš hlavne zo sva­lov. Ta­kýmto štý­lom sa do­sta­neš na úro­veň níz­keho per­centa sva­lo­viny, a preto sa môže stať, že to čo si schudla veľmi rýchlo na­be­rieš na­s­päť. Sú to práve svaly, ktoré po­tre­bu­jeme na spa­ľo­va­nie tu­kov. Cvič preto pra­vi­delne, naj­lep­šie tri­krát do týždňa.

zdroj: stocksy.com stocksy.com

2. Ne­boj sa jesť

Ak sa bu­deš stra­vo­vať ne­pra­vi­delne, len dva či tri­krát denne tvoje telo bude nú­tené od­kla­dať si ur­čité množ­stvo na ne­skôr, aby malo do­sta­tok ener­gie, kým sa znova na­ješ. Uloží si to práve do tu­kov, a to ty nech­ceš. Ak bu­deš jesť každé tri ho­diny, telo ne­bude mať žiadny dô­vod na od­kla­da­nie a všetko jed­no­du­cho spáli. Preto je ne­smierne dô­le­žité, aby si sa stra­vo­vala päť­krát denne a ne­vy­ne­chá­vala žiadnu zložku po­travy. Po­tre­bu­ješ biel­ko­viny, sa­cha­ridy, cukry ale aj zdravé tuky.

3. Ne­za­budni piť

O pit­nom re­žime sa toho ho­vorí mnoho a je pravda, že je na­ozaj dô­le­žitý. Nie len pre naše telo ako také, ale aj pri chud­nutí. Tým, že bu­deš piť do­sta­tok čis­tej vody sa z tvojho tela za­čnú vy­pla­vo­vať všetky škod­li­viny, ktoré telo ne­pot­re­buje. Áno, bu­deš cho­diť na to­aletu čas­tej­šie, ale ne­mu­síš sa ni­čoho báť. Keď sa telo zbaví všet­kých to­xic­kých lá­tok, zá­chod už bu­deš nav­šte­vo­vať me­nej. Takže zá­kladné pra­vidlo: pi len čistú vodu, a to 0,4 l na 10 kg tvo­jej hmot­nosti.

zdroj: stocksy.com stocksy.com

4. Uži si spá­nok

To, že sa po­riadne vy­spíš ti po­môže v tom, aby si cez deň nez­jedla všetko na čo sa len po­zrieš. Je do­ká­zané, že člo­vek, ktorý je ne­vys­patý zje o 30% viac, ako ten, ktorý sa vy­spal dobre. Ne­za­bú­daj však, že mu­síš spať v úpl­nej tme, pre­tože iba vtedy telo vy­pla­vuje hor­món me­la­to­nín, ktorý zod­po­vedá za re­ge­ne­rá­ciu tela a zvy­šuje imu­nitu.

5. Re­la­xuj a mysli po­zi­tívne

Ak si bu­deš každý deň ho­vo­riť, že je to strata času, vždy si mala kilá na­vyše a ni­kdy sa ich nez­ba­víš, bude to tak. Za­čni mys­lieť po­zi­tívne, píš si mo­ti­vačné ci­táty, sta­nov si ciele v cvi­čení, ktoré chceš do­siah­nuť a ne­za­bú­daj ani na re­lax. Každé telo po­tre­buje po na­má­ha­vom tré­ningu zre­la­xo­vať a my sme tu na to, aby sme sa o svoje telo sta­rali. Choď nie­kedy na ma­sáž, do well­ness alebo si urob teplý kú­peľ doma. Mi­luj svoje telo, ono ti to opä­tuje.
foto: tum­blr

Komentáre