Ur­čite nám dáš za pravdu, že sku­točný vzťah nás stojí ko­pec úsi­lia a kom­pro­mi­sov.

Značne sa líši od toho, čo vi­díme v ro­man­tic­kých fil­moch. Ne­stačí si ho­vo­riť len pekné slová do očí, oveľa dô­le­ži­tej­šie sú činy. Ako je na tom ten váš vzťah?

Ak ťa par­tner sku­točne mi­luje, malo by byť preňho týchto 12 bo­dov ab­so­lút­nou sa­moz­rej­mos­ťou:

#1 Do­drží svoje sľuby

#2 Re­špek­tuje tvoju ro­dinu a pria­te­ľov

#3 Ne­žiarli na teba. Na­opak, je na teba hrdý

#4 Rad­šej trávi čas s te­bou než s ka­ma­rátmi

#5 Do­káže ťa po­čú­vať a pod­po­riť

#6 Opýta sa ťa na tvoj ná­zor ešte pred­tým, než spraví dô­le­žitý krok

#7 Ak­cep­tuje, že máš svoje ne­dos­tatky

#8 Plá­nuje spo­ločnú bu­dúc­nosť

#9 Stará sa o tvoj zdra­votný stav

#10 Pod­po­ruje ťa. Do­konca aj v bláz­ni­vých snoch

#11 Snaží sa ti spl­niť že­la­nia

#12 Pa­mätá si, čo si mu ho­vo­rila

 

Sa­moz­rejme, tieto body sa tý­kajú nie­len mu­žov, ale aj žien. Všetci vieme, že vzťah nemá byť len o pri­jí­maní, ale aj o dá­vaní!

zdroj: bright­side

Komentáre