Ur­čite nám dáte za pravdu, že sku­točný vzťah nás stojí ko­pec úsi­lia a kom­pro­mi­sov. Značne sa líši od toho, čo vi­díme v ro­man­tic­kých fil­moch. Ne­stačí si ho­vo­riť len pekné slová do očí, oveľa dô­le­ži­tej­šie sú činy. Ako je na tom ten váš vzťah?
Ak vás par­tner sku­točne mi­luje, malo by byť preňho týchto 12 bo­dov ab­so­lút­nou sa­moz­rej­mos­ťou:

#1 Do­drží svoje sľuby

Na­ta­lia Ku­la­kova

#2 Re­špek­tuje vašu ro­dinu a pria­te­ľov

Na­ta­lia Ku­la­kova

#3 Ne­žiarli na vás. Na­opak, je na vás hrdý

Na­ta­lia Ku­la­kova

#4 Rad­šej trávi čas s vami než s ka­ma­rátmi

Na­ta­lia Ku­la­kova

#5 Do­káže vás po­čú­vať a pod­po­riť

Na­ta­lia Ku­la­kova

#6 Opýta sa vás na váš ná­zor ešte pred­tým, než spraví dô­le­žitý krok

Na­ta­lia Ku­la­kova

#7 Ak­cep­tuje, že máte svoje ne­dos­tatky

Na­ta­lia Ku­la­kova

#8 Plá­nuje spo­ločnú bu­dúc­nosť

Na­ta­lia Ku­la­kova

#9 Stará sa o váš zdra­votný stav

Na­ta­lia Ku­la­kova

#10 Pod­po­ruje vás. Do­konca aj v bláz­ni­vých snoch

Na­ta­lia Ku­la­kova

#11 Snaží sa vám spl­niť že­la­nia

Na­ta­lia Ku­la­kova

#12 Pa­mätá si, čo ste mu ho­vo­rili

Na­ta­lia Ku­la­kova

Sa­moz­rejme, tieto body sa tý­kajú nie­len mu­žov, ale aj žien. Všetci vieme, že vzťah nemá byť len o pri­jí­maní, ale aj o dá­vaní!

zdroj: bright­side

Komentáre