Ak sa majú stret­núť osoby, ktoré sú si sú­dené, stretnú sa. Ne­ovp­lyv­níš to. Ne­pre­ka­zíš to. Ne­vyh­neš sa tomu. Ak máš s nie­kým silné puto, ni­kdy sa ne­stratí. Možno si te­raz ho­vo­ríš, že ľu­dia, ktorí od­ídu z tvojho ži­vota, sa už ni­kdy ne­vrá­tia. Nie­ktorí nie. Nie­ktorí mu­sia po­kra­čo­vať ďa­lej ta­kisto, ako aj ty. Nie­kde inde. Nie­kde, kde majú niečo nové za­žiť a niečo nové sa na­učiť. To jed­no­du­cho ne­ovp­lyv­níš. Av­šak nie­ktorí ľu­dia, ktorí majú byť v tvo­jom ži­vote aj budú. Možno te­raz od­išli. Ani nech­celi. No mu­seli. Mu­seli niečo nové po­cho­piť. Možno sa te­raz vše cesty roz­de­lili, no ne­bude tomu navždy. Ne­ho­vo­rím, že každý z tvojho ži­vota raz od­íde, no ne­ho­vo­rím aj, že sa už ni­kdy ne­vráti.

unsp­lash.com

Ur­čite sa ti stalo, že sa tvoje a jeho, jej cesty ro­z­dvo­jili. Ty vieš, kde je pravda. Možno to bol on. Možno to bola ona. Možno to bol ten, ktorý ti uká­zal pravý vý­znam lásky. Možno to bola ona, ktorá ti uká­zala, o čom je sku­točné pria­teľ­stvo.

No pri­šiel. Prišla.

Nech­cel od­ísť. Nech­cela od­ísť.

No mu­seli. Po­tre­bo­vali to.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Ako aj ty.

unsp­lash.com

Ak má byť v tvo­jom ži­vote, bude! Možno nie te­raz. Možno nie si na to ešte pri­pra­vená, možno si máš pár vecí uve­do­miť a za­žiť. Možno na to nie je vhodný čas. Možno te­raz máš byť sama. Príjmi to.

Ni­kdy ne­drž ľudí v tvo­jom ži­vote, ak chcú zo­stanú. Ak nie, od­ídu.

Ži svoj ži­vot každý deň na­plno. Áno, strata člo­veka bolí, no hor­šie je, ak stra­tíš samú seba.

Ča­sto­krát sa stane, že člo­vek, ktorý bol v na­šom ži­vote ob­rov­skou sú­čas­ťou, od­íde. Sme na­hne­vané, kri­číme, sme zlo­mené. Už nech­ceme ni­komu ve­riť. No sami si ne­uve­do­mu­jeme dô­vody, prečo od­išiel. Možno to bolo kvôli nášmu sprá­va­niu, možno kvôli jeho sprá­va­niu. Ak nie­kto má od­ísť z tvojho ži­vota, od­íde.

Ak sa nie­kto má vrá­tiť do tvojho ži­vota, vráti sa.

Ak s nie­kým máš byť, bu­deš a ni­kto a nič vás ne­za­staví.

Komentáre