Naj­lepší pria­te­lia sú tí, ktorí ti ko­men­tujú fotky na ins­ta­grame. Nie preto, že by na tom zá­le­žalo, ale preto, že  sú tu s te­bou. Že aj keď na ten vý­let do Pa­ríža ne­šli s te­bou, sú pri tebe stále.

Naj­lepší pria­te­lia sú tí, ktorí ro­bia všetky tie šia­lené veci. To, že sa pôj­dete ve­čer pre­viesť vla­kom do  Bra­ti­slavy alebo do Ko­šíc. Alebo to, že si uro­bíte voľno v práci a roz­hod­nete sa ísť na ná­kupy a dobrú kávu.

Zdroj: pe­xels.com

Sú to tí, ktorí po­znajú veľ­kosť tvo­jej ma­lej nohy, no aj tak ti kú­pia o číslo väč­šie to­pánky, aby ste si ich mohli po­ži­čia­vať.

Naj­lepší pria­te­lia sú tí, ktorí sa o teba sta­rajú, keď si chorá a ne­us­tále sa ťa pý­tajú, či niečo po­tre­bu­ješ. Sú to tí, ktorí ťa ni­kdy ne­ne­chajú v šti­chu.

Naj­lepší pria­te­lia ti ne­ho­vo­ria sladké veci a nie­kedy „ne­vinnú“ lož, len aby ti ne­ub­lí­žili. Oni ho­vo­ria úp­rimne a ot­vo­rene. A po­kojne aj o ve­ciach, ktoré sa ti ne­mu­sia pá­čiť, pre­tože ti nechcú kla­mať. 

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Naj­lepší pria­te­lia nie sú tí, ktorí ti každý deň vy­pi­sujú ese­mesky a máš od nich veľa správ na fa­ce­bo­oku. Sú to tí, ktorí keď im jed­no­du­cho chý­baš, stoja pred tvo­jím do­mom a vo­lajú ťa von.

Zdroj: pe­xels.com

Naj­lepší pria­te­lia sú tí, ktorí ťa po­držia vo všet­kom, čo ro­bíš. Budú ťa pod­po­ro­vať aj keby si chcela pre­dá­vať syr vo Švaj­čiar­sku. Budú pri tebe stáť, aj keď práve ne­bu­deš mať dobré dni a bu­deš chcieť byť sama. Oni prídu a do­nesú ti zmrz­linu a víno.

Naj­lepší pria­te­lia sú tí, ktorí ne­budú chcieť od­ísť bez vy­svet­le­nia hádky. Po­kojne to môže byť aj v cen­tre mesta. Budú o tom ho­vo­riť ot­vo­rene a budú sa sna­žiť vy­svet­liť to, ako sa sprá­vali alebo to, ako ko­nali.

Naj­lepší pria­te­lia sú tí, ktorí sa ne­zme­nia len kvôli tomu, že si nájdu svojho dra­hého muža alebo ženu. Ne­vy­škrtnú ťa zo zo­znamu a vždy si nájdu na teba čas.

Zdroj: pe­xels.com

Pria­te­lia ťa ne­od­mietnu. Uro­bia všetko pre to, aby si bola šťastná a aby váš vzťah bol úp­rimný. 

Naj­lepší pria­te­lia sú na ne­za­pla­te­nie.

Ak máš naj­lep­šieho pria­teľa, máš všetko. 

Komentáre