Ak si štu­den­tom vy­so­kej školy, ur­čite bu­deš as­poň pri­bližne ve­dieť, čo tento prog­ram zna­mená. Eras­mus po­sky­tuje kla­sické vzde­lá­va­nie v za­hra­nič­nej kra­jine na je­den alebo dva se­mes­tre, alebo za­hra­ničnú stáž v roz­sahu mi­ni­málne 2 me­siace. Keďže ja som vy­skú­šala mož­nosť číslo dva, letné stáže cez prog­ram Eras­mus plus, po­kú­sim sa ti pri­blí­žiť čo mi to pri­nieslo.

V pod­state ide o to, že tvoja škola (v resp. EÚ) ti po­môže vy­slať ťa nie­kam do za­hra­ni­čia v rámci kra­jín Európ­skej únie, ktoré sú na vý­ber. K tomu ti pri­balí ne­jakú fi­nančnú pod­poru (na zá­klade kra­jiny kam vy­ces­tu­ješ, a po­hy­buje sa to v roz­me­dzí od 450 – 590 eur na me­siac), a mô­žeš smelo ísť!

unsp­lash.com

Viem, že veľmi veľa štu­den­tov túto mož­nosť ne­vy­užíva, pre­tože sa buď boja alebo sa im nechce. Je prav­dou, že je okolo toho veľa vy­ba­vo­va­čiek a pa­pie­ro­va­čiek, kvôli kto­rým to možno veľa štu­den­tov vzdá, ale ver mi, že to stojí za to. Pred­stav si, že ti nie­kto dá pe­niaze na to, aby si sa mohla vzde­lá­vať a roz­ví­jať vo svo­jom od­bore, nie­kam vy­ces­to­vať  a na­brať nové skú­se­nosti, spoz­nať no­vých ľudí a vy­tvo­riť si nové kon­takty. Ne­po­chybne ťa to nie­kam po­su­nie.

V tomto prog­rame to fun­guje tak, že si mu­síš sám nájsť ne­jakú spo­loč­nosť, alebo or­ga­ni­zá­ciu v da­nej kra­jine, kde by si chcela stá­žo­vať, roz­poš­leš im emaily, kde sa pred­sta­víš a pri­lo­žíš ne­jaký mo­ti­vačný list, a už len ča­káš, čo ti daná or­ga­ni­zá­cia od­po­vie. Ak ti od­píšu, že ťa vezmú, mô­žeš za­čať vy­ba­vo­vať pa­piere. Čo sa tohto týka po­trebné in­for­má­cie náj­deš na www.works­pa­ce­e­urope.sk.

unsp­lash.com

A te­raz k veci, a k tomu čo mi daná stáž pri­niesla. Moja kra­jina ne­bola ďa­leko, a ces­to­vala som spolu so spo­lu­žiač­kou. Uby­to­va­nie sme si zo­hnali krátko pred vy­ces­to­va­ním a po­da­rilo sa nám pre­na­jať si izbu v cen­tre mesta, kde ok­rem nás bý­vali aj do­máci štu­denti. Mo­jou pri­jí­ma­jú­cou or­ga­ni­zá­ciou bola kli­nika, s kto­rou už po­čas vy­ba­vo­va­nia bola ra­dosť ko­mu­ni­ko­vať. Ich prí­stup bol skvelý od za­čiatku až po ko­niec.  Pri­jali nás tam s úsme­vom na tvári, a od za­čiatku sa nás sna­žili na­učiť čo naj­viac. Za­pá­jali nás do kli­nic­kých vy­šet­rení, sta­no­vení diag­nóz, ope­rá­cií a ak sme ná­ho­dou ne­mali pa­cienta, vzde­lá­vali nás te­ore­ticky.  Ne­ho­vo­riac o tom, že všetky le­kárky boli pria­teľ­ské a dá­vali nám tipy na vy­uži­tie voľ­ného času mimo klinky. Každý deň sme spoz­ná­vali niečo nové v meste a jeho okolí.

Ne­smiem za­bud­núť na ľudí, kto­rých som tam spoz­nala, a na kto­rých ni­kdy v ži­vote ne­za­bud­nem. 🙂 Voľný čas sme vy­uží­vali na­plno, a tak ne­bol deň z leta, kedy by som sa nu­dila. Toto spo­je­nie prí­jem­ného s uži­toč­ným mi pri­nieslo letné práz­dniny, na ktoré bu­dem spo­mí­nať celý ži­vot. Som rada, že som svoje po­chyb­nosti o tom či stáž ab­sol­vo­vať alebo nie, za­hnala do kúta. A dú­fam, že rov­nako ne­od­ra­dia ani teba.

Preto, ak máš mož­nosť nie­kam vy­ces­to­vať v rámci školy, ne­vá­haj! Ni­kdy ne­vieš, či niečo po­dobné ešte za­ži­ješ.

Komentáre