Na­ozaj ni­kdy.
Ženy sú krásne by­tosti. Nie­len vý­zo­rom, ale hlavne svo­jím srd­com a schop­nos­ťami, pre­tože do­kážu zme­niť ži­vot ne­jed­ného člo­veka už navždy.  Za­mys­lite sa nad že­nami vo svo­jom ži­vote. Či už ide o man­želku, pria­teľku, mamu a či ses­tru. Prečo ich mi­lu­jete? Možno je to ťažké vy­svet­liť, pre­tože láska je hl­boký cit, ktorý sa ve­ľa­krát ťažko vy­svet­ľuje slo­vami. No ako už bolo spo­me­nuté, ženy sú krásne by­tosti. Mali by sme sa k nim sprá­vať s re­špek­tom a s úc­tou a mali by sme do­ká­zať oce­niť ich kva­lity. Ho­vorí sa, že naj­väč­šia vý­hra vo svete mu­žov je nád­herná, roz­umná a skvelá žena po jeho boku. Tu je teda 7 vlast­ností, ktoré má žena, ktorú by ste roz­hodne ne­mali ne­chať od­ísť.

Pre­ky­puje lás­kou

Láska ženy je veľmi silná. Hl­boká. Ne­zá­leží na tom, či je to vaša mama alebo par­tnerka, žen­ská láska je niečo úžasné. Vždy tu bude pre vás, aby vás ob­jala, aby vás po­vzbu­dila a aby vám dala tro­chu svo­jej lásky. Ženu, ktorá sa správa lás­kavo nie­len k vám, ale aj k os­tat­ným, by ste roz­hodne ne­mali ne­chať od­ísť.

Do­káže vám vy­ča­riť úsmev na tvári

Ne­musí po­ve­dať ani jedno slovo, stačí, že sa na vás po­zrie a kú­tiky va­ších úst okam­žite vy­ska­kujú hore. Do­káže vám vy­ča­riť úsmev na tvári, do­káže vás ro­zo­smiať a vy sa cí­tite šťastne.

Chcete byť po jej boku

Chcete s ňou trá­viť vše­tok čas, každú jednu mi­nútu. Chcete ju ute­šo­vať, keď bude smutná. Chcete sa s ňou smiať, keď bude šťastná. Chcete stáť pri nej, keď sa jej bude da­riť. Chcete ju brá­niť. Jed­no­du­cho je tak úžasná a skvelá, že sa cí­tite poc­tení, že práve vy mô­žete stáť pri nej.

Vzdáva vám kom­pli­menty

Kom­pli­menty nechce len príj­mať, ale aj odo­vzdá­vať. Vždy po­chváli to, čo sa jej na vás páči. Vždy do­káže nájsť ne­jakú svetlú stránku. Do­káže oce­niť vás a vašu prácu. A to je ur­čite po­zi­tívny znak.

Uro­bila by pre vás čo­koľ­vek

Žena do­káže pre svo­jich mi­lo­va­ných uro­biť na­ozaj čo­koľ­vek, aj ne­možné. Ne­us­tále robí ne­jaké činy, ktoré do­ka­zujú jej lásku k vám. Ne­zá­leží na tom, koľko je ho­dín alebo v akej si­tu­ácii sa mo­men­tálne na­chá­dzate. Vždy je tu pre vás.

Ne­žiada veľa

Nie­ktoré ženy na­ozaj ne­žia­dajú veľa. Sú ne­zištné. Do­kážu po­môcť kaž­dému, ale nechcú za to nič. Možno by ste raz za čas mali oce­niť ich ne­zišt­nosť a vý­ni­moč­nosť tým, že ich nie­čím prek­va­píte.

Je člo­ve­kom, kto­rému mô­žete ve­riť

Možno je to zrejmé, no na­priek tomu veľmi dô­le­žité. Zá­kla­dom kaž­dého vzťahu je dô­vera. Vy do­ká­žete dô­ve­ro­vať jej a ona vám. Ne­pod­rá­žate si na­vzá­jom nohy a sto­jíte pri sebe. A tak by to malo byť.

zdroj: po­we­rof­po­si­ti­vity

Komentáre