Drahý pria­teľ,

Ko­nečne si ju na­šiel, dievča/ženu, ktorá je od­lišná od všet­kých os­tat­ných. Vy­tŕča z davu. Ne­vieš si svoj ži­vot bez nej pred­sta­viť, lep­šie po­ve­dané, nech­ceš si ho taký pred­sta­viť. No za­mysli sa. Je aj ona šťastná? Ne­há­date sa tvo­jou prí­či­nou? NE­OB­ME­DZU­JEŠ ju? Len si spo­meň .. koľ­ko­krát ti dala pred­nosť pred ka­ma­rátmi? Koľ­ko­krát od­mietla pre ňu dô­le­žitú prí­le­ži­tosť, len preto, lebo ty si jej ju ne­s­chvá­lil? Len preto, lebo ty si SE­BEC. Pre­páč, ak ťa uráža, že ťa tak oslo­vu­jem, no nie­kto Ti to mu­sel po­ve­dať.

Dnešná doba je hek­tická. Vy, muži/chlapci, ktorí vašu par­tnerku na­ozaj ľú­bite a mys­líte to s ňou vážne – česť a vďaka Vám.  No pravda je taká, že mnohí z Vás to až cho­robne pre­há­ňate. My diev­čatá, nech­ceme byť ob­me­dzo­vané. Väč­šina z nás, chce ži­vot tak­mer rov­naký ako pred tým, než ste vstú­pili do na­šich ži­vo­tov.

zdroj: stocksy.com

Po­chopte to, ak nám príde správa od ka­ma­ráta, s kto­rým sme sa pria­te­lili už od nášho det­stva, to ne­zna­mená, že ho tajne mi­lu­jeme. Ak do­sta­neme po­zva­nie na párty spo­lu­žiaka, no ty si po­zva­nie ne­dos­tal – pro­sím, ne­začni ša­lieť do ne­prí­čet­nosti. Sám vieš, aké to je. Nie­kedy aj ty po­tre­bu­ješ byť len so svo­jimi pria­teľmi – ako za sta­rých čias. Vieš to, no nech­ceš si to pri­znať. Nie, nie je to niečo iné, je to ten istý prí­pad.

Tvoja pria­teľka ťa na­ozaj ľúbi.

Nechce  ťa zra­niť a kvôli tebe na spo­lu­žia­kovu oslavu ne­pôjde, aby si ná­ho­dou ne­žiar­lil. No nezdá sa ti to choré?! Od­tr­hnúť ju od všet­kých ka­ma­rá­tov, ktorí tu boli oveľa skôr ako TY. Nie je to správne. Nie je to láska, ak sa ju sna­žíš od­tr­hnúť od všet­kých, vďaka kto­rým sa do­káže smiať. Tým, že jed­nému z jej ka­ma­rá­tov z ne­zná­mych dô­vo­dov vy­na­dáš, nič ne­vy­rie­šiš. Práve na­opak, mal by si sa im po­ďa­ko­vať, že sú tu pre ňu, vždy keď to po­tre­buje. Zato, že ju ochra­ňo­vali, kým si tu ne­bol ty. Zato, že ju spra­vili oso­bou akou je dnes. Oso­bou ktorú ty mi­lu­ješ.

zdroj: stocksy.com

Áno, viem. Vieš ako to v dneš­nom svete chodí, bo­jíš sa, že sa ju bude sna­žiť zba­liť ne­jaký tý­pek na oslave jej ka­ma­rátky, rov­nako ako si to nie­kedy ro­bil ty. No ľú­biš ju preto, že je iná. Práve preto, že vieš, že ona me­dzi ta­kéto diev­čatá ne­patrí. Prečo teda tá ne­dô­vera? Ak ju na­ozaj ľú­biš, ne­chaj ju. Do­voľ jej vo va­šom vzťahu rásť, na­do­bú­dať zá­žitky. Ne­do­voľ, aby stra­tila kvôli tebe to čo mi­luje. Ne­do­voľ jej stra­tiť samú seba len kvôli tebe.

Sa­moz­rejme, nech­cela som tým po­ve­dať, aby ste spolu pre­stali trá­viť čas. Chcela som Ti len po­ve­dať, aké dô­le­žité je nie­kedy ju ne­chať ísť samú a ne­žiar­liť. Najmä kvôli Vášmu spo­loč­nému rastu v láske…Tak čo? Ešte stále máš chuť jej znep­rí­jem­niť deň Tvo­jimi vý­čit­kami o párty spred dvoch me­sia­cov?   

Komentáre