Ni­kdy sa s ňou ne­pres­taň roz­prá­vať, smiať sa a po­čú­vať ju. Ona po­tre­buje po­cit, že ťa zau­jíma to, aký mala dnes deň, že si zve­davý na jej ná­zory či len tak sa ti chce vy­ke­cať zo svojho šťas­tia, smútku a ner­vov.

Ne­pot­re­buje, aby si si pa­mä­tal vý­ro­čia alebo aby si jej no­sil ky­tice ruží. Ona len chce cí­tiť, že sa ti od nej ťažko od­chá­dza ráno z po­stele do práce.

zdroj: pe­xels.com pe­xels.com

Ne­pot­re­buje, aby si jej ku­po­val drahé han­dry alebo do­vo­lenky. Ona len chce, aby si jej ob­čas len tak z lásky pri­nie­sol kin­derko a kú­pil jej lís­tky na jej ob­ľú­be­ného Majka Spi­rita.

Nechce od teba, aby si ju bral na lu­xusné ve­čere do dra­hých pod­ni­kov. Jej stačí, keď si s ňou ve­čer za­hráš karty pri fľaši vína a ob­jed­náte si pizzu.

Ver mi, keď jej uká­žeš, že ju ľú­biš, tak ona ti tú lásku vráti. Mi­ni­málne dvoj­ná­sobne. Drž ju za ruku. V elek­tričke si pre­hoď ruku cez jej se­dadlo, aby sa cí­tila bez­pečne.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Keď vi­díš, že mala zlý deň, na­pusti jej vaňu, na­lej dva deci bie­leho a v kú­peľni jej pusti na tab­lete Gil­morky.

zdroj: pe­xels.com pe­xels.com

Ženy mi­lujú ma­lič­kosti. Chlapi majú po­cit, že majú ro­biť pre ženy veľké gestá. Nie, ne­mu­sia. Len jej daj na­javo, že nie je tvo­jou je­di­nou mož­nos­ťou, ale je tvo­jou voľ­bou.

Ak sa ti pá­čil člá­nok od Andy, viac z jej tvorby náj­deš aj na jej Fa­ce­bo­oku 🙂

Komentáre