Pred pár dňami som čí­tala veľmi milý člá­nok, kde jedno múdre dievča vy­stihlo všetko jed­nou ve­tou: „Ak je to ten pravý, ver, že ti ho nik ne­vezme.“

Za­mys­lela som sa nad tým a usú­dila, že má ne­sku­točnú pravdu. Nie je to prob­lém, nás, žien, že sa ne­us­tále mu­síme uis­ťo­vať vo vzťahu, že má oči iba pre nás a či nás ná­ho­dou ne­pod­vá­dza? Ta­kisto aj keď sa nám nie­kto páči, sna­žíme sa mu dá­vať ob­rov­skú po­zor­nosť, sna­žíme sa ne­us­tále mu byť na očiach, aby sa mu ne­za­pá­čila iná. Ro­bíme to však zle a je­diný, kto sa trápi, sme my. Drahá, ak je to ten pravý, nik ti ho ne­vezme.

Ak máte byť spolu, bu­dete a nik a nič Vám v tom ne­zab­rá­nia. Pre­staň sa ob­vi­ňo­vať, že si mala dať do toho viac, že si sa mala viac sna­žiť, že si sa mala kraj­šie ob­liecť, byť múd­rej­šia či kraj­šia. Buď sama se­bou, pre­tože tvoj pravý ťa bude mi­lo­vať takú, aká si.

zdroj: unsp­lash.com

Áno, možno to znie ako ro­man­tické klišé, no nie je to, čo chceme, láska? Jed­no­du­chá, úp­rimná a čistá? Alebo už na ňu ne­ve­ríme?

Buď po­kojná, ak je to ten pravý, nik ti ho ne­vezme. Ne­po­ni­žuj sa, ne­vy­vi­šuj sa, buď sama se­bou. Ne­strá­caj svoju úro­veň len preto, aby si sa nie­komu za­pá­čila. Ak to bude ten pravý, bude ťa chcieť takú, aká si. Príde v naj­správ­nejší čas, v aký má prísť. Nič a nik mu v tom ne­zab­ráni.

Chá­pem, že si za­žila niečo, čo ťa od zá­kla­dom zme­nilo, ale to je v po­riadku. Je v po­riadku, že si bola ra­nená, pre­tože na mies­tach, kde sme boli zlo­mení, sme na­ko­niec vždy sil­nejší.

Tvoje srdce je taj­nou záh­ra­dou a jej múry sú prí­liš vy­soké. 

Ne­zni­žuj múry, ne­bú­raj ich. 

Váž si svoju tajnú záh­radu.

Nik ti ju ne­vezme, ta­kisto ani muža, ktorý je pre teba ten pravý.

Komentáre