Ak chceš, aby do tvojho ži­vota pri­šiel správny muž, mu­síš byť správ­nou že­nou. Ve­ľa­krát sa stáva, že vodu ká­žeme, no víno pi­jeme. Chceme do­ko­na­lého muža, úplne zi­de­a­li­zo­va­ného a ne­re­ál­neho. Chceme, aby bol skvelý, ro­man­tický, vtipný, pekný, milý. Chceme… No my ne­mu­síme byť ani zďa­leka také dobré, vtipné či ro­man­tické. Máme jed­no­du­cho hlúpe a ne­re­álne oča­ká­va­nia.

Ak roz­mýš­ľaš, prečo v tvo­jom ži­vote stále nie je ten do­ko­nalý a skvelý muž, ktorý by si ťa tak vá­žil, ako chceš, skús sa za­mys­lieť nad tým, ako sa sprá­vať.

Ak roz­mýš­ľaš, prečo ťa chce každý muž len vy­užiť, skús si po­zrieť svoje prís­pevky, fotky a ná­zory.

Ak roz­mýš­ľaš, prečo si bola mno­ho­krát opus­tená a okla­maná, skús sa za­mys­lieť nad tým, ako ko­náš isté veci a ako sa sprá­vaš ku dru­hým.

zdroj: fre­e­pik.com fre­e­pik.com

Je ľahké ho­diť vinu na dru­hého a všet­kých chla­pov od­sú­diť. Vraj sa dnes nechcú usa­diť, vraj nás chcú iba vy­užiť a už vô­bec nechcú za­žiť nič ro­man­tické. Vraj moc pijú, sú drzí, hlúpi a vlastne aj riadne se­beckí. No pop­re­mýš­ľaj, či tá chyba nie je aj v tebe. Spo­meň si na ten mi­nulý týž­deň, kedy si sa opila do ne­moty a chcela kaž­dého, kto sa pri­blí­žil. Spo­meň si na to, ako si ho hneď od­sú­dila a za­vr­hla pred tým, ako si ho po­riadne spoz­nala.

Stále hľa­dáme na dru­hom po­hlaví chyby. Sme otrá­vené z toho, akých chla­pov stre­tá­vame a akí muži nás chcú. Chceme tých hr­di­nov z fil­mov, ktorí sú vy­mys­lení. Áno, pre­páč, ale roz­prá­vame sa na ro­vinu.

Čo tak pre­stať hľa­dať chyby na dru­hých a za­mys­lieť sa nad se­bou? Nad tým, ako ko­náš, ako roz­mýš­ľaš, kde v ži­vote sme­ru­ješ a čo oča­ká­vaš?

zdroj: fre­e­pik.com fre­e­pik.com

Ja ne­ho­vo­rím, že si hlúpe dievča, ktoré si nič ne­váži, no treba sa za­mys­lieť re­álne. Je to, čo chcem po­núk­nuť tomu dru­hému na­ozaj re­álne? Je správne mať tieto oča­ká­va­nia od toho, ktorý má byť jed­ného dňa mo­jím mu­žom? Ne­ro­bím nie­kde aj ja chybu? Je všetko zlé iba u opač­ného po­hla­via?

Nie každý je hlu­pák, nie každý nemá city, nie každý ťa chce vy­užiť a nie každý je snob.

Ak chceš mať dob­rého muža, buď dob­rou že­nou.

Ak chceš mať správ­neho muža, buď správ­nou že­nou.

Komentáre