Ve­rím, že každý z nás chce lásku, ktorá sa ni­kdy ne­skončí. Tak, ako je to v fil­moch. Dvaja ľu­dia s od­liš­ným osu­dom sa v ten správny mo­ment nájdu a za­mi­lujú. Ču­duj sa svete, je to láska na celý ži­vot.

Ale my ne­ži­jeme vo fil­moch. Taká do­ko­nalá láska ne­exis­tuje. Ne­exis­tujú ľu­dia, ktorí by sa ne­po­há­dali. Pre­tože hádky do ži­vota pat­ria.

Ale po­kiaľ chceš je­di­nečnú a tú svoju vy­sní­vanú lásku, hľa­daj stále. Raz ju náj­deš …

Nájdi si osobu, ktorá bude rada, že trá­vite čas spolu, aj keď to práve ne­za­hŕňa mi­lo­va­nie sa 3x do dňa alebo ne­us­tále boz­ká­va­nie. Nájdi osobu, ktorá bude s te­bou rada po­ze­rať tvoj ob­ľú­bený se­riál, va­riť alebo len tak tan­co­vať na tvoju ob­ľú­benú pes­ničku. Nájdi osobu, ktorá bude rada pri tebe, pre­tože bude cí­tiť tvoju prí­tom­nosť a bude ti opä­to­vať po­hľad do očí.

zdroj: col­li­der.com

Nájdi si nie­koho, kto bude s te­bou rád po­ze­rať te­le­ví­ziu, aj keď by si rad­šej pre­čí­tal novú knihu. Nie­koho, kto by chcel se­dieť s te­bou vedľa teba, na­miesto toho, že ti po­šle správu a sedí doma za no­te­bo­okom.

Nájdi nie­koho, kto by ťa chcel v ži­vote aj na­priek tomu, že máte od­lišné ná­zory.

Ak chceš lásku, ktorá bude dlho tr­vať, po­tom si mu­síš nájsť nie­koho, s kým mô­žeš ro­biť všetko a zá­ro­veň nič.

Kto­koľ­vek  môže byť tvoj pria­teľ. Môže to byť nie­kto, s kým by si rada pre­plá­vala oce­ány, pre­cho­dila všetky lesy Slo­ven­ska alebo pre­ces­to­vala všetky mestá sveta. Nájdi si nie­koho, pri  kom mô­žeš byť sama se­bou.

zdroj: unsp­lash.com

Ak chceš tr­vácny vzťah, nájdi si nie­koho, s kým mô­žeš v ti­chosti se­dieť a ml­čať. S kým mô­žeš len byť. Nie­koho, kto ťa  rád uvidí, keď má zlý aj dobrý deň. Nájdi si nie­koho, kto ťa bude rád vi­dieť aj bez toho, aby za tým vi­del sex, al­ko­hol alebo iný druh zá­bavy.

Nájdi si nie­koho, pri kom sa bu­deš cí­tiť zvláštne, vý­ni­močne a je­di­nečne aj bez bo­nu­sov.

Nájdi si nie­koho, kto ťa bude mať rád takú, aká si. Od­ma­ľo­vanú, s ki­lom na­viac, bez vy­tr­ha­ného obo­čia, v tep­lá­koch a pri kom si ne­mu­síš dá­vať po­zor na to, čo po­vieš. Nájdi si nie­koho, pri kom mô­žeš byť úp­rimná.

A hlavne, nájdi si nie­koho, kto tu bude aj po­čas nud­ných, zlých a ťaž­kých dní. Pre­tože to sú dni, ktoré sú sku­točne dô­le­žité a vtedy sa ukáže, kto je ten pravý.

Komentáre