Na­šli ste už lásku svojho ži­vota?

Kto z nás by as­poň raz nech­cel za­žiť lásku ako z ro­man­tic­kého filmu – tú je­dinú pravú, ktorá (snáď) po­trvá navždy. Môže to znieť ako sce­nár roz­právky, no prav­dou je, že aj keď vzťahy v dneš­nej dobe nie sú žiad­nou pre­chádz­kou ru­žo­vou záh­ra­dou, stále sa nájdu aj páry, kto­rým to spolu na­ozaj fun­guje – bez klam­stiev, bez ne­very a bez ne­dô­very. 

Ste v ta­komto vzťahu aj vy? Ak si od­po­viete ÁNO as­poň na po­lo­vicu z týchto 15 otá­zok, zna­mená to, že vo vzťahu ste s tým pra­vou/tou pra­vou.

#1 Váži si vás?

#2 Pod­po­ruje vás na­ozaj vo všet­kom? 

#3 Dô­ve­ru­jete mu/jej?

#4 Re­špek­tuje vás?

#5 Správa sa k vám za kaž­dých okol­ností slušne?

#6 Pred­sta­vil/a vás už svo­jej ro­dine a svo­jim pria­te­ľom?

#7 Do­ká­zal/a by sa kvôli vám vzdať nie­čoho, čo vám pre­káža?

#8 Zá­leží mu/jej vo va­šom vzťahu aj na ma­lič­kos­tiach? 

#9 Po­máha vám, keď to naj­viac po­tre­bu­jete a je vďaka nemu/nej váš ži­vot ľahší?

#10 Sme­jete sa spolu na rov­na­kých bláz­ni­vých ve­ciach?

#11 Stá­vate sa vďaka nemu/nej lep­ším člo­ve­kom?

#12 Na­šli ste v ňom/nej vlast­nosti, ktoré ste u par­tnera vždy hľa­dali?

#13 Roz­prá­vate sa spolu o bu­dúc­nosti a máte na ňu rov­naký ná­zor? 

#14 Do­ka­zuje vám každý deň, že vás mi­luje (ob­ja­tiami, skut­kami a pod.)?

zdroj: cul­tu­re­hook

Komentáre